dijous, 8 de desembre de 2011

EL DIA DE LA CONSTITUCIO, AQUEST FOU EL NOSTRE DISCURS AL PLE INSTITUCIONAL...una pedra en la sabata per a la resta de partits!


L’any passat,  al número de desembre de “Carraixet”, amb motiu de l’aniversari de la Constitució Espanyola que hui celebrem de nou, el que en aquell moment era el grup municipal No Adscrits, publicàrem un article amb el títol de ¡Viva la Pepa! en el que assenyalàvem algunes de les mancances més notòries de l’esmentada Constitució:
-         Escassa protecció de les llengües diferents del castellà.
-         Freqüent oblit del caràcter aconfessional de l’Estat.
-         Inaplicació també freqüent del dret a una informació veraç.
-         Incompliment  de l’obligació de contribuir a la hisenda pública segons els principis de igualtat i progressivitat.
-         Inobservància dels drets al treball i a un habitatge digne.
-         Masclisme pel que fa al dret de successió en la corona.

Han passat 33 anys i res de tot açò ha millorat ni tampoc hi ha massa perspectives de millora. Els partits majoritaris no sembla que tinguen ganes de canviar ni una coma del present text constitucional en la direcció de superar les mancances indicades.
Pel contrari, recentment hem assistit a una minireforma de la Constitució que ha fet evident l’entesa bipartidista en les qüestions essencials, l’amenaça als drets socials de la població espanyola sense que esta haja tingut l’oportunitat d’expressar-se en referèndum i la submissió a les imposicions de la dreta dominant a Europa.
Però ací no acabarà el problema. Segurament en un període curt de temps observarem com des de l’eix franco-alemany es força una reforma dels tractats de la Unió Europea sense cap consulta popular. Hem de tenir present que la Constitució Espanyola no contempla la pertinença del nostre país a la Unió Europea i que les successives transferències de sobirania no estan regulades per la pròpia Constitució.
“Rinovare o perire” digué algú ja fa temps. Bé, allò que no es renova té els dies comptats. Esperem que entre tots, per vies democràtiques  i de consens, puguem fer els canvis constitucionals que són necessaris abans que la carta magna espanyola esdevinga obsoleta.
aquesta vegada redactat per Robert Sánchez Miralles

dijous, 10 de novembre de 2011

ACONSEGUIM NEGOCIRAR UN "REGLAMENT PER A LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ A TAVERNES BLANQUES"!!

    
El passat dia 3 d'aquest mes de novembre ACERT presentàrem una moció a l'Ajuntament al voltant de la normalització lingüística. Aprofitant el calor de la moció genèrica presentada pel PSOE sobre la defensa de l'ensenyament en valencià en l'anterior ple ordinari i ja farts i fartes de la inexistència del valencià en els mitjans de comunicació del nostre ajuntament de Tavernes Blanques tant al Carraixet com a la web i en la documentació oficial, vam decidir presentar la moció que més avall podeu llegir.

      Encara que hi hagueren reticències inicials, arguments com que aquest reglament era un quasi-plagi del reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de València aprovat l'any 1996 en un govern ja del PP (amb la Rita) i que tal com mostrava el PSOE amb la seua moció tothom volíem defendre el valencià, aconseguírem deixar-la damunt la taula, establint una comissió amb representació de les tres forces polítiques que hi són presents a la nostra corporació.

      Cal dir que fou més que curiós, com Lluch (PP) argumentà que li semblava un reglament radical quan inicialment volien tombar aquesta moció (com de radical considereu a Rita Barberà en una qüestió com aquesta?) i com Beteta (PSOE) li semblava que en algunes bandes de la moció hi havia discriminació (de la gent que s’expressa en castellà) -voreu que totalment errònia aquesta lectura- i li semblava innecessària perquè hi havia coses que ja es fan (com pot ser que a l'anterior ple es fera una defensa del valencià i en aquest cas no tingueren clar un vot a favor des d'un inici?).

     Ja per finalitzar si que m'agradaria agrair la presència d'un grup significatiu de ciutadans i ciutadanes de Tavernes Blanques de l’assemblea del 15M que, compromesos en una ciutadania responsable no sols assistiren sinó que a més feren qüestions d’interès i plantejaren alternatives i solucions a diverses problemàtiques locals. Enhorabona a tots i totes vosaltres i ens comprometem a ajudar-vos per a que ningú vos faça callar.


"Neus Sánchez Expósito, portaveu del Grup Municipal Acord Ciutadà d’Esquerres per la Renovació de Tavernes (ACERT) de l’Ajuntament de Tavernes Blanques en el seu nom i representació, presenta per mitjà del present escrit al Ple la següent
MOCIÓ
-          La Constitució Espanyola, a l’article 3.3 estableix que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.
-          L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua determinen que el Valencià és la llengua pròpia de la nostra Comunitat.
-          D’acord a la normativa legal aleshores vigent de l’Ajuntament de València aprovà per unanimitat, el 28 de juny de 1996, el Reglament sobre l’ús i normalització del Valencià en el municipi de València.
-          Ampliada i desenvolupada amb posterioritat tota aquesta normativa creiem que ja és hora, passats quinze anys que l’Ajuntament de València aprovara l’esmentat Reglament i inspirant-se en el mateix, que l’Ajuntament de Tavernes Blanques aprove el seu propi Reglament per a la Normalització del Valencià en el nostre municipi. Amb aquest objectiu
PROPOSEM per a la negociació el següent text articulat:

“Reglament per a la Normalització del Valencià al municipi de Tavernes Blanques”
CAPÍTOL PRIMER. DELS PRINCIPIS GENERALS.
Article 1.
1.        El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Tavernes Blanques, allò que disposa l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
a)  Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conèixer i usar el valencià.
b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de Tavernes Blanques i la seua Administració Municipal, tot fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.
c)  Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.
d) Normalitzar la situació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local, entitats i institucions dependents d'aquesta.
Article 2.
1.      El valencià és la llengua pròpia del municipi de Tavernes Blanques. Tots tenen el dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, davant les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen l'obligació de conèixer-lo per tal de facilitar la comunicació amb la ciutadania.
2.      Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o parcial en valencià, i produiran plens efectes administratius i jurídics. El valencià, com a llengua pròpia de Tavernes Blanques, ho és també de la seua Administració Local i de les entitats i institucions públiques dependents d'aquesta.

CAPÍTOL SEGON. DE L'ÚS DEL VALENCIÀ.
Article 3. De l'ús oral.
1.      Tot el personal de l'Ajuntament de Tavernes Blanques procurarà usar preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla funcionari/ària o empleat públic de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.
2.      Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.
Article 4. De l'ús escrit.
1.      D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajuntament de Tavernes Blanques es redactaran preferentment en valencià, tot tenint validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents, els impresos i els formularis en valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.
2.      En aquest sentit, les actes de les sessions de Ple o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià.
Article 5. Documentació administrativa interna.
Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, les actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als/a les regidors/es o personal de l'Ajuntament es faran en valencià, tret d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.
Article 6. Documentació administrativa externa.
1.      Els escrits i les comunicacions que hagen de tenir efectes fora del terme municipal de Tavernes Blanques, i dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià, tret dels territoris anomenats com a de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, que també ho seran en castellà.
2.      En el cas que els efectes es produesquen fora del territori de la Comunitat Valenciana, seran redactats en castellà, sense perjudici que també ho siguen en valencià.
Article 7. Documentació administrativa dirigida als ciutadans.
1.      En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte als/a les ciutadans/es, es faran en valencià sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà.
2.      En els casos que siga oportú, tot i que el valencià siga la primera llengua, hi haurà la traducció al castellà.
3.      L'Ajuntament de Tavernes Blanques podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.
Article 8. L'actuació administrativa dels ciutadans.
Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià els quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.
Article 9. Registres administratius.
Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada pels interessats, d’acord amb la que s'haja redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.
Article 10.
Els equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser útil per a l'ús preferencial del valencià.

CAPÍTOL TERCER. DEL GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Article 11.
1.        Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Tavernes Blanques crearà un Servei de Normalització Lingüística, depenent de l'Alcaldia, el qual tindrà les següents funcions:
a)      Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i, especialment, a l'àmbit intern de l'Administració Municipal.
b)      Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.
c)      Realitzar un servei públic intern d'assessorament lingüístic.
d)      Exercir la direcció de les activitats formatives municipals de valencià.
e)      Dinamitzar l'ús del valencià.
f)       Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.
2.        De la mateixa manera, aquest Servei Municipal farà també les funcions d'assessorament, animació i traducció, per als ciutadans i ciutadanes que ho requeresquen, així com fomentarà l'ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.
3.        L’esmentat servei elevarà al Ple de l’Ajuntament, per mitjà de l’Alcaldia, un informe anyal de les seues activitats.

CAPÍTOL QUART. DE LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.
Article 12.
1.      En el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià.
2.      L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades, perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

CAPÍTOL CINQUÉ. DELS LLOCS DE TREBALL I EL PERSONAL.
Article 13.
1.      L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tot el personal de l'Ajuntament que no tinga els coneixements necessaris per exercir les seues funcions.
2.      En les bases de la convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, per tal que puguen realitzar les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquest Reglament.
3.      Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament indicarà els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià.
Article 14.
1.      Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions oficials.
2.      D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest Reglament, l'Ajuntament propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal.

CAPÍTOL SISÉ. DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Article 15.
1.      L'Ajuntament de Tavernes Blanques promourà l'ús preferent del valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d'informació municipal, la pàgina web, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins a assolir una normalització total.
2.      La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, preferentment en valencià.

CAPÍTOL SETÉ. DE LA TOPONÍMIA I LA SENYALITZACIÓ.
Article 16.
1.      Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i la correcta.
2.      Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevulla denominació que servesca per a indicar un indret o espai determinat dins del territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com a forma oficial la valenciana.
Article 17.
1.      Els rètols, cartells i indicacions existents en els immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.
2.      En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tant vehicles com immobles o utillatge en general, es procedirà de la mateixa manera.
3.      Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, l'elaboració dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Tot allò disposat en aquest Reglament haurà d’ésser acomplert abans de les properes eleccions municipals, per tal d’informar la ciutadania d’allò aconseguit."
                       Neus Sànchez i Expósito

divendres, 22 de juliol de 2011

Presentació EQUO a València

El dimecres 6 de juliol  es celebrà a la sala teatre de la Societat Coral El Micalet una assemblea de presentació de Equo a València. Assistiren dos integrants d’Acert, a més de molta més gent que ompli totalment la sala. Es va elegir una junta  promotora provisional integrada per 14 persones amb paritat de sexes i també es donà la conformitat al següent manifest que us presentem ací a títol informatiu. Podeu llegir el Manifest que feren públic el 4 de juliol a l'apartat de Documents que hi ha en el següent enllaç:


dimecres, 25 de maig de 2011

GRÀCIES


ACERT ha obtingut a Tavernes Blanques 410 vots i una regidora, Neus Sánchez. Per això, abans que res, hem de mostrar el nostre agraïment als electors que han permès que un partit d’àmbit local, nou, d’esquerra conseqüent, oberta i unitària, se situe a l’ajuntament com a la tercera força, clarament diferenciada dels dos grans partits estatals que són l’expressió del bipartidisme empobridor de la democràcia. No seran ni el PP ni el PSOE els que potencien els canvis tan necessaris a la política i l’economia del nostre país. A ells ja els convé que hi haja una mena de torn al govern de totes les institucions i així, de tant en tant, tot canvia per a continuar igual en les coses essencials.
El PP ha aconseguit 2484 vots, 118 menys que fa quatre anys, el que significa el 50,04% dels vots vàlids. Es a dir, que té una majoria electoral molt minsa. Però gràcies a la llei d’Hont aconsegueix un regidor més. Cada regidor del PP té un cost de 310,5 vots, mentre que al PSOE cadascun dels seus 4 electes, li costa una mitjana de 379,25 vots.
Este increment en la representació de la dreta al consistori no descoratja gens als integrant de l’ACERT i als seus seguidors. Tenim un programa molt concret i, des de l’oposició però procurant aconseguir el més ampli recolzament de la gent, batallarem perquè es facen realitat els punts més urgents, com ara l’increment de la transparència en el govern municipal, el foment de la participació ciutadana, i la defensa i millora dels servicis públics tals com l’ensenyament, la sanitat, l’atenció a la dependència i el transport.
També s’esforçarem per millorar i incrementar la col·laboració amb totes les persones i grups del camp de l’esquerra que en esta ocasió no ens han recolzat, posant com a única condició el treball continuat i ajustat a la realitat del poble, deixant a banda plantejaments partidistes i electoralistes d’últim hora que no inspiren confiança a la ciutadania i motiven el seu distanciament de la política.

MANIFIESTO DE DEMOCRACIA REAL YA!!

Consideramos esenciales los siguientes puntos para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y propón las tuyas en el foro!
Busca información de movilizaciones en tu ciudad. 

1.       ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:

o         Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
o         Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
o         Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
o         Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
o         Reducción de los cargos de libre designación.

2.       CONTRA EL DESEMPLEO:

o         Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
o         Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
o         Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
o         Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
o         Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3.       DERECHO A LA VIVIENDA:

o         Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
o         Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
o         Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4.       SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

o         Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
o         Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
o         Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
o         Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
o         Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
o         Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
o         Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5.       CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

o         Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
o         Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
o         Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
o         Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
o         Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6.       FISCALIDAD:

o         Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
o         Eliminación de las SICAV.
o         Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
o         Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
o         Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7.       LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

o         No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
o         Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
o         Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
o         Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
o         Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
o         Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
o         Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.