dissabte, 28 de març de 2015

Acte de presentació de candidatura


Resultats de les primàries a l'ajuntamentResultats                                      #Primàries a l’Ajuntament 2015

L’Assemblea extraordinària d’ACERT, celebrada el dijous 26 de març, ha realitzat el següent recompte de vots:
  • Nombre de persones que han votat a la candidatura: 90
  • Nombre de persones que han votat nul: 3
  • Nombre de persones que s’han abstés de votar: 26

Feta la valoració de punts de cada candidat/a la llista queda ordenada així:LLISTA DEF
NOM
ORDRE VOTACIÓ
VOTS
PUNT TOTAL
RESULTAT
1
MARINA MARTÍNEZ
7
80
253
36,814
2
LLORENÇ  SORIANO
13
72
239
35,943
3
XIMO RODRIGUEZ
3
78
300
30,827
4
ROBERT SÁNCHEZ
8
58
391
19,487
5
LUCRE ORELLANA
16
53
305
19,470
6
ANTONIA PÉREZ
12
62
412
19,047
7
MANEL LUZ
1
72
409
16,301
8
MARI GINER
10
67
361
15,343
9
MILA ESCUDER
6
57
386
10,472
10
ALICIA CORTÉS
15
54
468
7,917
11
JOAN CRESPO
4
36
323
7,375
12
TONI MERCADER
5
45
388
7,197
13
CHELO DEFEZ
11
41
360
6,406
14
PAQUITA EXPÓSITO
2
40
367
6,232
15
VALENTÍ FIGUERES
14
40
371
5,309
16
JUAN  VIDAL
9
31
365
3,070
Moltes gràcies per participar amigues i amics!!!

diumenge, 22 de març de 2015

REGLAMENT DE PRIMÀRIES ACERT-COMPROMÍS

REGLAMENT DE PRIMÀRIES ACERT-COMPROMÍS

Capítol I. Objecte del Reglament i competència de convocatòria
Article 1. El present reglament té per objecte la regulació dels processos
electorals de primàries que ha de donar lloc a la formació de les candidatures mitjançant les quals la Coalició Acert-Compromís concorrerà a les diferents convocatòries electorals. La realització d’aquest reglament respon al manament de les Normes i Bases de Acert-Compromís. Les primàries son una expressió inequívoca de la nostra ferma creença en la democràcia participativa interna i externa, a l’empara dels principis assenyalats al nostres Estatuts.


Capítol II. Tipus i abast de les Primàries
Article 2.  Eleccions municipals. Es realitzarà un procés de primàries d’abast
local obertes a la ciudatania previament inscrita al cens d’Acert-Compromis, per triar l’ordre de els/les candidats/tes que concorrirran a les properes eleccions municipals. 

Capítol III De les Comissions Electorals
Article 3. Les comissions electorals estarán formades per la persona responsable d’organització, la de comunicació i una tercera triada per l’executiva de l’àmbit corresponent, no sent necessària la seua pertinença a l’esmentat òrgan. En la seua configuració es seguiran els principis de pluralitat i participació que regeixen el funcionament general de la coalició.
Article 4. Seran funcions de les Comissions Electorals:
-Organitzar i dirigir els procesos electorals de primàries en el seu àmbit i acomplir i fer acomplir el present reglament en el seu marc territorial.
 - Resoldre les reclamacions que se li presenten.

Capítol IV. inici i calendaridels processos de primàries
Article 5. La data d’inici d’un procés de primàries de Acert-Compromís s’establirà per consens de l’executiva.  L’antelació mínima de la data d’inici, serà de 1  mes, a la data prevista per a la votació de la convocatoria respectiva electoral, llevat de convocatoria anticipada d’eleccions.

Capítol V. Cens electoral
Article 6. La comissió electoral establirà amb la convocatòria d’eleccions primàries la data d’obertura i tancament del Cens electoral. En tot cas, el tancament es realitzarà un día abans  del dia de la votació de primàries, publicant el Cens electoral.

Capítol VI. Sufragi actiu
Article 7. El Cens electoral estarà format per:
A)   Les persones afiliades a Acert-Compromís de ple dret, a data del dia de
tancament del Cens Electoral.
B)   Els simpatitzants de Acert- Compromís  majors de 16 anys (tenint en compte la llei de protecció de dades).


Capítol VIII. Campanya electoral
Article 8. Es farà públic, en l’abast del procés, la relació de persones candidates presentades i es notificarà a l’afiliació la llista sencera amb la foto i explicació personal presentada per la persona candidata.
Article 9. Es podrà fer campanya de forma telemàtica, en la pàgina del facebook i el blog d’Acert-compromís, serà habilitat un espai on les distintes persones podran fer campanya. Es podran fer servir webs o blogs aliens a Acert-Compromís, o distintes a les oficials habilitades, sempre que s’introduïsca un
Enllaç a la página oficial.
Article 10. La convocatòria de qualsevol acte electoral oficial haurà de comunicar-se per la Comissió Electoral corresponent i es farà públic a la web institucional adient.
Article 11. Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de totes les estructures de Acert-Compromís.

Capítol IX. Sistema de votació
Article 12. Mètode de votació.
Article 12.1.En la papereta es posarà l’ordinal que es desitge ocupe la persona candidata, respectant el criteri de paritat entre gèneres (mateix nombre de homes i dones)
Article 12.2. La validesa de les paperetes s’interpretarà atenen als criteris establerts en la Llei Electoral General. Els ordinals han d’estar posats de forma clara. En cas, per errada o intencionadament, d’haver assignat un mateix ordinal a dos persones diferents, no computarà cap dels dos.
Article 12.3. En el recompte de vots de la candidatura s’assignarà a cada persona, segons el lloc que ocupe (ordinal assignat), el valor següent (segons la relació 2/n+1):
Lloc/Ordinal Valor
1 ------1,000                     9 ------0,200   
2------ 0,666                     10-----0,182
3 ------0,500                     11-----0,166
4 ------0,400                     12-----0,154
5 ------0,333                     13-----0,143
6 ------0,286                     14-----0,133
7------ 0,250                     15-----0,125
8------ 0,222                     16-----0,118


Capítol X. Votació
Article 13. La votació es podrà fer de forma presencial.
Article 14. No es podrá votar per correu, excepcionalment es podrà fer
arribar el vot a la comissió electoral en sobre tancat, amb una autorització en que consten les dades de la persona censada que vulga votar i les de la persona autoritzada , es a dir: nom complet i nº de DNI, que inclourà un altre sobre sense cap altre distintiu, que continga el vot.
Article 15. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores en el vot presencial i per tal de prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada,
serà imprescindible la presentació de l’original del Document Oficial d’Identitat o
del Passaport. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.
Article 16. En el procés municipal s’habilitarà com a mínim una Mesa  Electoral.
Article 17. La Mesa Electoral estarà ubicada a locals públics accessibles i
coneguts, a les seus de l’organització, o a ambdós. Es votarà en urna, garantint el
secret del vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació.
Article 18. Cada Mesa Electoral estarà composada per dos o mes persones designades per la Comissió Electoral responsable segons l’abast del procés electoral (podent coincidir en cas de procés municipal i qualsevol altre, les persones),  Entre les persones designades per la Comissió Electoral corresponent, s’acordarà l’exercici de les funcions de presidència i secretaria.
Article 19. Cada Mesa Electoral alçarà acta de la Jornada de votació on es farà constar: la constitució de la Mesa, les responsabilitats i les persones que les
assumeixen, hora d’obertura i tancament, resultat de l’escrutini i incidències hagudes, emplenant el model que es facilitarà per la Comissió Electoral.
Article 20. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissio Electoral.
Article 21. La Mesa Electoral estará oberta, com a minim, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. L’horari exacte, en els processos municipals, será determinat per la Comissió Electoral Municipal.

Capitol XI. Escrutini i proclamació dels resultats.
Article 22. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa Electoral, es procedirà al recompte de vots, el resultat del qual, es farà constar en l’acta signada pels components de la Mesa, una vegada fetes constar les observacions (si les hi hagueren).
Article 23. Si del resultat final es produís un empat, es resoldrà per sorteig.

Capitol XII. Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 24. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà davant de la Comissió Electoral, la qual resoldrà abans de la jornada electoral. Es podran fer reclamacions immediates en les Comissions Electorals.

Article 25. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, el dia de la jornada electoral, haurà d’incloure una motivació breu a l’acta de l’escrutini, Es resoldrà prèviament a la ratificació de resultats de forma oficial.

Disposicions addicionals
2a. En tot allò no previst en el present Reglament, s’estarà a allò disposat de
forma subsidiària, a la Llei Electoral Valenciana i a la Llei Electoral General.
3a. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament, durant el procés de primàries,

serà competència exclusiva de la Comissió Electoral local.

Nota informativa amb l'ordre de la papereta primàries ACERT


Per la unitat de la gent d’esquerra. Pel canvi de progrés a Tavernes Blanques
El col·lectiu de l’ACERT-Compromís, en les seues reunions dels dies 24-02-15 i 03-03-15, va constatar la manca d’interès per part d’EUPV i de Podemos en continuar el procés negociador en pro d’aconseguir un acord unitari de les tres organitzacions abans esmentades per a una candidatura conjunta en les properes eleccions municipals.
Sobre tot açò ja es va difondre una nota informativa el dia 28-02-2015 per part de l’equip negociador de l’ACERT-Compromís.
En conseqüència, el col·lectiu acordà reiniciar l’activitat preelectoral de l’ACERT-Compromís suspesa durant la fase negociadora. Per tant:
§  Es va ratificar a Neus Sánchez Expósito, regidora de l’ACERT de Tavernes Blanques com a cap de candidatura per a les properes eleccions municipals.
§  Es completarà la llista mitjançant una consulta oberta a afiliats i simpatitzants per a la qual cosa s’establirà un senzill reglament de primàries,  s’elaborarà un cens de votants amb totes les persones interessades en el nostre projecte a més d’una llista de precandidats.  Aquesta precandidatura es sotmetrà a votació dels integrants del cens esmentat per a la seua aprovació i ordenació. Aquesta llista, ordenada aleatòriament serà la següent:
o    Luz Domingo, Manel
o    Expósito Santa Catalina, Francisca  (Paquita)
o    Rodríguez Crespo, Joaquim  (Ximo)
o    Crespo Moret, Joan
o    Mercader Roig, Antoni
o    Escuder Gascón, Mila
o    Martínez Sánchez, Marina
o    Sánchez Miralles, Robert
o    Vidal Espert, Juan
o    Giner Roig, Mª Carme
o    Defez Talavera, Chelo
o    Pérez Jerez, Antonia
o    Soriano Peñas, Llorenç
o    Figueres Jorge, Valentí
o    Cortés Ruíz, Alicia
o    Orellana Pérez, Lucrecio (Lucre)
Alguns d’aquests noms, porten la seua forma col·loquial entre parèntesis.
Naturalment s’atendrà el desig d’aquelles persones que han manifestat el seu suport però que no volen estar en llocs d’eixida. A més, la llista final respectarà el criteri de paritat entre gèneres, per tant, preguem que els votants tinguen en compte aquests aspectes.
§  El col·lectiu va a intensificar el seu treball d’elaboració programàtica aprofitant els contactes amb entitats socials, culturals, etc; i persones que vulguen aportar les seues propostes. També s’utilitzaran els documents i iniciatives de l’ACERT que s’han fet públics al llarg dels últims anys i que mantinguen la seua vigència.
§  L’ACERT-Compromís continuarà fins l’últim minut obert a aconseguir l’acord unitari que s’intentà en setmanes anteriors.
Tavernes Blanques, 20 de Març de 20015