dijous, 10 de novembre de 2011

ACONSEGUIM NEGOCIRAR UN "REGLAMENT PER A LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ A TAVERNES BLANQUES"!!

    
El passat dia 3 d'aquest mes de novembre ACERT presentàrem una moció a l'Ajuntament al voltant de la normalització lingüística. Aprofitant el calor de la moció genèrica presentada pel PSOE sobre la defensa de l'ensenyament en valencià en l'anterior ple ordinari i ja farts i fartes de la inexistència del valencià en els mitjans de comunicació del nostre ajuntament de Tavernes Blanques tant al Carraixet com a la web i en la documentació oficial, vam decidir presentar la moció que més avall podeu llegir.

      Encara que hi hagueren reticències inicials, arguments com que aquest reglament era un quasi-plagi del reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de València aprovat l'any 1996 en un govern ja del PP (amb la Rita) i que tal com mostrava el PSOE amb la seua moció tothom volíem defendre el valencià, aconseguírem deixar-la damunt la taula, establint una comissió amb representació de les tres forces polítiques que hi són presents a la nostra corporació.

      Cal dir que fou més que curiós, com Lluch (PP) argumentà que li semblava un reglament radical quan inicialment volien tombar aquesta moció (com de radical considereu a Rita Barberà en una qüestió com aquesta?) i com Beteta (PSOE) li semblava que en algunes bandes de la moció hi havia discriminació (de la gent que s’expressa en castellà) -voreu que totalment errònia aquesta lectura- i li semblava innecessària perquè hi havia coses que ja es fan (com pot ser que a l'anterior ple es fera una defensa del valencià i en aquest cas no tingueren clar un vot a favor des d'un inici?).

     Ja per finalitzar si que m'agradaria agrair la presència d'un grup significatiu de ciutadans i ciutadanes de Tavernes Blanques de l’assemblea del 15M que, compromesos en una ciutadania responsable no sols assistiren sinó que a més feren qüestions d’interès i plantejaren alternatives i solucions a diverses problemàtiques locals. Enhorabona a tots i totes vosaltres i ens comprometem a ajudar-vos per a que ningú vos faça callar.


"Neus Sánchez Expósito, portaveu del Grup Municipal Acord Ciutadà d’Esquerres per la Renovació de Tavernes (ACERT) de l’Ajuntament de Tavernes Blanques en el seu nom i representació, presenta per mitjà del present escrit al Ple la següent
MOCIÓ
-          La Constitució Espanyola, a l’article 3.3 estableix que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.
-          L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua determinen que el Valencià és la llengua pròpia de la nostra Comunitat.
-          D’acord a la normativa legal aleshores vigent de l’Ajuntament de València aprovà per unanimitat, el 28 de juny de 1996, el Reglament sobre l’ús i normalització del Valencià en el municipi de València.
-          Ampliada i desenvolupada amb posterioritat tota aquesta normativa creiem que ja és hora, passats quinze anys que l’Ajuntament de València aprovara l’esmentat Reglament i inspirant-se en el mateix, que l’Ajuntament de Tavernes Blanques aprove el seu propi Reglament per a la Normalització del Valencià en el nostre municipi. Amb aquest objectiu
PROPOSEM per a la negociació el següent text articulat:

“Reglament per a la Normalització del Valencià al municipi de Tavernes Blanques”
CAPÍTOL PRIMER. DELS PRINCIPIS GENERALS.
Article 1.
1.        El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Tavernes Blanques, allò que disposa l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
a)  Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conèixer i usar el valencià.
b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de Tavernes Blanques i la seua Administració Municipal, tot fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.
c)  Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.
d) Normalitzar la situació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local, entitats i institucions dependents d'aquesta.
Article 2.
1.      El valencià és la llengua pròpia del municipi de Tavernes Blanques. Tots tenen el dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, davant les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen l'obligació de conèixer-lo per tal de facilitar la comunicació amb la ciutadania.
2.      Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o parcial en valencià, i produiran plens efectes administratius i jurídics. El valencià, com a llengua pròpia de Tavernes Blanques, ho és també de la seua Administració Local i de les entitats i institucions públiques dependents d'aquesta.

CAPÍTOL SEGON. DE L'ÚS DEL VALENCIÀ.
Article 3. De l'ús oral.
1.      Tot el personal de l'Ajuntament de Tavernes Blanques procurarà usar preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla funcionari/ària o empleat públic de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.
2.      Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.
Article 4. De l'ús escrit.
1.      D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajuntament de Tavernes Blanques es redactaran preferentment en valencià, tot tenint validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents, els impresos i els formularis en valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.
2.      En aquest sentit, les actes de les sessions de Ple o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià.
Article 5. Documentació administrativa interna.
Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, les actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als/a les regidors/es o personal de l'Ajuntament es faran en valencià, tret d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.
Article 6. Documentació administrativa externa.
1.      Els escrits i les comunicacions que hagen de tenir efectes fora del terme municipal de Tavernes Blanques, i dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià, tret dels territoris anomenats com a de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, que també ho seran en castellà.
2.      En el cas que els efectes es produesquen fora del territori de la Comunitat Valenciana, seran redactats en castellà, sense perjudici que també ho siguen en valencià.
Article 7. Documentació administrativa dirigida als ciutadans.
1.      En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte als/a les ciutadans/es, es faran en valencià sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà.
2.      En els casos que siga oportú, tot i que el valencià siga la primera llengua, hi haurà la traducció al castellà.
3.      L'Ajuntament de Tavernes Blanques podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.
Article 8. L'actuació administrativa dels ciutadans.
Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià els quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.
Article 9. Registres administratius.
Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada pels interessats, d’acord amb la que s'haja redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.
Article 10.
Els equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser útil per a l'ús preferencial del valencià.

CAPÍTOL TERCER. DEL GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Article 11.
1.        Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Tavernes Blanques crearà un Servei de Normalització Lingüística, depenent de l'Alcaldia, el qual tindrà les següents funcions:
a)      Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i, especialment, a l'àmbit intern de l'Administració Municipal.
b)      Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.
c)      Realitzar un servei públic intern d'assessorament lingüístic.
d)      Exercir la direcció de les activitats formatives municipals de valencià.
e)      Dinamitzar l'ús del valencià.
f)       Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.
2.        De la mateixa manera, aquest Servei Municipal farà també les funcions d'assessorament, animació i traducció, per als ciutadans i ciutadanes que ho requeresquen, així com fomentarà l'ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.
3.        L’esmentat servei elevarà al Ple de l’Ajuntament, per mitjà de l’Alcaldia, un informe anyal de les seues activitats.

CAPÍTOL QUART. DE LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.
Article 12.
1.      En el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià.
2.      L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades, perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

CAPÍTOL CINQUÉ. DELS LLOCS DE TREBALL I EL PERSONAL.
Article 13.
1.      L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tot el personal de l'Ajuntament que no tinga els coneixements necessaris per exercir les seues funcions.
2.      En les bases de la convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, per tal que puguen realitzar les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquest Reglament.
3.      Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament indicarà els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià.
Article 14.
1.      Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions oficials.
2.      D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest Reglament, l'Ajuntament propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal.

CAPÍTOL SISÉ. DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Article 15.
1.      L'Ajuntament de Tavernes Blanques promourà l'ús preferent del valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d'informació municipal, la pàgina web, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins a assolir una normalització total.
2.      La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, preferentment en valencià.

CAPÍTOL SETÉ. DE LA TOPONÍMIA I LA SENYALITZACIÓ.
Article 16.
1.      Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i la correcta.
2.      Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevulla denominació que servesca per a indicar un indret o espai determinat dins del territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com a forma oficial la valenciana.
Article 17.
1.      Els rètols, cartells i indicacions existents en els immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.
2.      En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tant vehicles com immobles o utillatge en general, es procedirà de la mateixa manera.
3.      Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, l'elaboració dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Tot allò disposat en aquest Reglament haurà d’ésser acomplert abans de les properes eleccions municipals, per tal d’informar la ciutadania d’allò aconseguit."
                       Neus Sànchez i Expósito