Estatus Del Partit Polític: A.C.E.R.T.

CAPÍTOL PRIMER

Definició de A.C.E.R.T. (Acord Ciutadà d’Esquerres per la Renovació de Tavernes)

            Art. 1. Denominació.
            A l’empara dels articles 6é de la Constitució Espanyola i 1r de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, se constitueix el partit polític denominat Acord Ciutadà d’Esquerres per la Renovació de Tavernes, les sigles del qual són A.C.E.R.T. i que té com a símbol  @CERT juntament amb la denominació “Acord Ciutadà d’Esquerres i Ecologista”.
           
Art. 2. Àmbit. Finalitats.
            L’àmbit d’actuació de A.C.E.R.T. és Tavernes Blanques.
            Les seues finalitats primordials són les següents:
a)      Promoure la participació de la ciutadania en els afers públics segons el principi del govern del poble, pel poble i per al poble.
b)      Fomentar el major grau de transparència per a que, amb la major i millor informació possible, la ciutadania es forme opinions objectives que orienten la seua actuació per al bé de la comunitat.
c)      Avançar cap a una societat justa, lliure i solidaria, de tal manera que se superen els privilegis i desequilibris del present i tothom puga desenvolupar les seues capacitats i veja reconeguts els seus esforços amb equitat.
d)     En el context de solidaritat, llibertat i justícia desitjades, fomentar el reconeixement de la personalitat pròpia de les diferents comunitats de l’estat espanyol, en particular la valenciana.

Art. 3. Domicili i seu social.
            El domicili social de A.C.E.R.T. s’estableix a C/Alacant,12-4ª, 46016, Tavernes Blanques (València) i podrà modificar-se per acord del seu Consell Directiu.
CAPÍTOL SEGON

L’afiliació, drets i deures de les persones afiliades

Art. 4. L’afiliació.
            Poden afiliar-se a A.C.E.R.T. totes les persones que, complint els requisits legals, accepten els presents estatuts i resideisquen, treballen i/o mantinguen vincles efectius en l’àmbit d’actuació del partit.
L’afiliació es tramitarà individualment per qualsevol mitjà fefaent i serà admesa o denegada de manera motivada pel Consell Directiu en el termini de trenta dies.
El registre d’afiliació serà a l’abast de tota l’afiliació, llevat de les dades sota protecció legal. Qualsevol persona podrà causar baixa en el moment que ho desitge prèvia comunicació al Consell Directiu.

Art. 5. Drets de l’afiliació.
Les persones afiliades a A.C.E.R.T. tenen dret a:
a)      Ser electors/es i elegibles, tant als òrgans interns del partit com a les institucions de l’àmbit territorial on actuen.
b)      A la llibertat d’opinió i participació en tots els afers que consideren del seu interès.
c)      A rebre i trametre informació sobre les activitats del partit i del context en que aquest actua.
d)     Al respecte i defensa de la seua personalitat, tant pel que fa a la seua condició d’afiliats/des, així com a simples ciutadans/es.
e)      Òbviament tots els altres que el marc legal els reconeix i els presents estatuts assumeixen.

Art. 6. Deures de l’afiliació.
Tots i totes tenen els deures de:
a)      Col·laborar a la consecució de les finalitats anunciades a l’article 2.
b)      Respectar els presents estatuts en el context de la legalitat vigent.
c)      Acceptar i complir els acords dels òrgans de direcció, sense menysteniment de les pròpies conviccions.
d)     Contribuir econòmicament al funcionament de A.C.E.R.T. tot i respectant les diferents situacions personals.

Art. 7. Cohesió i conflictes interns.
A.C.E.R.T. recorrerà al diàleg i la negociació com a instruments preferents per a mantenir la unitat del partit. Quan la manca de respecte als estatuts resulte reiterativa i greu, s’instruirà l’oportú expedient pel Consell Directiu, donant-li audiència a la persona interessada i proposant a l’Assemblea General la sanció pertinent, si fora procedent.

Art. 8. Faltes i sancions.
Les faltes seran:
a)      Lleus.
Actuacions irrespectuoses amb les persones, òrgans interns i institucions públiques:
Seran sancionades amb amonestació i exigència de rectificació.
b)      Greus.
Reiteració de faltes lleus ja sancionades.
Incompliment deliberat dels acords dels Òrgans de Direcció.
Seran sancionades amb la suspensió de la condició d’afiliat/da de fins un any.
c)      Molt greus.
Reiteració de faltes greus ja sancionades.
Actuació pública contrària als principis, estatuts i interessos del partit.
Seran sancionades amb la separació definitiva del partit.

CAPÍTOL TERCER

Òrgans de Direcció.

Art. 9. Òrgans interns.
Els òrgans de direcció i participació de A.C.E.R.T. són:
            a) L’Assemblea General.
            b) El Consell Directiu.
            c) La Coordinació General.
            d) La Comissió Revisora de Finances.

Art. 10. Assemblea General.
L’Assemblea General és l’òrgan superior de direcció de A.C.E.R.T. i la integren el conjunt de l’afiliació, o, si és el cas, els delegats i les delegades  elegits/des per la pròpia afiliació. Es reuneix com a mínim una vegada a l’any. Funciona en règim obert a la ciutadania i sols quan s’hagen de prendre decisions de caire intern, la participació es limitarà a les persones afiliades.
            Les seues funcions són:
a)      Conèixer, debatre i aprovar o rebutjar l’informe anual del Consell Directiu.
b)      Aprovar els estatuts i els programes polítics i electorals de A.C.E.R.T. i modificar-los si s’escau.
c)      Elaborar i aprovar les candidatures electorals.
d)     Elaborar i aprovar els pressupostos i l’informe econòmic.
e)      Elegir el Consell Directiu.

Art. 11. Consell Directiu.
El Consell Directiu és elegit per l’Assemblea General es reuneix en caràcter ordinari cada dos mesos, prèvia convocatòria del/de la Coordinador/a General o de la tercera part de les persones integrants. Poden celebrar-se reunions extraordinàries amb els mateixos requisits.

Art. 12. Funcions del Consell Directiu.
Són les següents:
a)      Coordinar l’acció política de A.C.E.R.T. entre la convocatòria de les Assemblees Generals i aplicar-ne els seus acords.
b)      Programar i coordinar les campanyes electorals, i assistir els càrrecs electes en la seua activitat institucional.
c)      Resoldre les situacions de conflicte segons el que determina l’article 7.
d)     Elegir la persona responsable de la coordinació general i supervisar la seua activitat.
Art. 13. Coordinació General.
La Coordinació General aplica les directrius emanades de l’Assemblea General i del Consell Directiu en l’activitat ordinària de A.C.E.R.T., la representa habitualment en les relacions en les diferents institucions i entitats, i administra les finances sota la supervisió del Consell Directiu.
La Coordinació General pot comptar amb la col·laboració de persones elegides pel Consell Directiu per a una major eficàcia de la seua activitat ordinària.


CAPITOL QUART

Règim econòmic i patrimonial.

Art. 14. Recursos econòmics.
Els recursos econòmics de A.C.E.R.T. procedeixen de:
a)      Les quotes i aportacions extraordinàries de les persones afiliades.
b)      Les aportacions del càrrecs públics.
c)      Les donacions de persones físiques o jurídiques, d’acord al que determina la legalitat vigent.
d)     Els fons procedents de préstecs o crèdits a concertar.
e)      Els que es deriven de les activitats pròpies de A.C.E.R.T. en tant que partit polític.

Art.15. Patrimoni fundacional.
A.C.E.R.T. careix de patrimoni fundacional.

Art. 16. Gestió financera.
D’acord a l’Art. 10 dels presents estatuts, l’Assemblea General aprova el pressupost i l’informe econòmic anual.
El Consell Directiu gestiona les finances de A.C.E.R.T. i presenta a l’Assemblea General el informe econòmic amb els detalls de la seua gestió.
Una Comissió Revisora, elegida per l’Assemblea General intervindrà i supervisarà la documentació relativa a les finances de A.C.E.R.T.

Art. 17. Documentació i protecció de dades.
La documentació de A.C.E.R.T., com ara el llistat d’afiliació, llibre d’actes, llibre de comptabilitat i altres, es gestionarà amb criteris de plena transparència i respecte a la legalitat vigent.

CAPITOL CINQUÉ

Coalicions, Federacions i Dissolució de A.C.E.R.T.
Art. 18. Coalicions.
A.C.E.R.T. podrà establir coalicions amb altres forces afins prèvia aprovació de l’Assemblea General.

Art. 19. Federacions.
A.C.E.R.T. podrà constituir amb altres organitzacions pròximes, federacions estables si l’Assemblea General així ho determina.

Art. 20. Fusió amb altres organitzacions polítiques.
En cas de dissolució/fusió per integració en una altra organització, el patrimoni i la situació financera de A.C.E.R.T., seran assumits pel partit resultant, en els terminis que establesca l’Assemblea General, segons els pactes oportuns.

Art. 21. Dissolució.
En el cas de dissolució per extinció el patrimoni de A.C.E.R.T., si n’hi haguera, serà donat a les escoles públiques de Tavernes Blanques.