dimecres, 30 de març de 2011

TARIFAS ELÉCTRICAS Y APAGÓN INFORMATIVO

            En el pleno del ayuntamiento de Tavernes Blanques de 18 de enero de 2011, Neus Sánchez Expósito concejala del grupo No Adscritos, a propuesta de la Confederación Española de Asociaciones Vecinales, presentó una moción sobre el abusivo incremento de las tarifas eléctricas en la que, tras la exposición de motivos, proponía la adopción de un acuerdo que, en su punto primero, pedía dirigirse al Ministerio de Industria en demanda de:

  • El control de los objetivos medioambientales de la política energética.
  • El estimulo de la producción de energías alternativas.
  • La promoción de un consumo responsable.
  • La progresividad en las tarifas según los niveles de renta.

En el cuarto y último punto se pedía “informar a la ciudadanía del acuerdo mediante los canales municipales habituales”.
La moción se aprobó con ocho votos a favor (Neus Sánchez y PP) y cinco abstenciones del PSOE. Como puede comprobarse en el último número de la revista Carraixet, de marzo de 2011, el acuerdo municipal se ignora totalmente, sin dar ninguna explicación a la concejala proponente ni a nadie. El PP evidentemente ha ignorado lo que votó en el pleno.

dimecres, 23 de març de 2011

OOOOOH!!, UNA PIRÀMIDE!!!

En el número de març de 2010 de Carraixet dèiem sobre L’Altruista:

“L’antic casino que caigué baix el control total de la dreta des del triomf de “los nacionales”, ha arribat a l’actualitat en un estat lamentable. Els que l’han controlat no han fet res per restaurar-lo i recuperar-lo com a centre de vida social. Ara, quan ja la situació és insostenible, el sr. Arturo Ros, en la doble condició d’alcalde i president de L’Altruista, ha aconseguit una fàcil cessió del casino a l’Ajuntament, per a convertir-lo en centre cultural reservant la planta baixa per a les activitats pròpies de L’Altruista.
Més val tard que mai, però ens sorprenen estes preses sobtades. L’obra es vol fer en un any amb el finançament del Plan Confianza. Sembla que es faria la inauguració del nou edifici poc abans de les eleccions municipals i autonòmiques de l’any vinent.”

Com es pot vore encertàrem plenament el nostre pronòstic. El PP local creu que ja té feta la campanya electoral amb una nova “realidad”a l’estil del ministre franquista Gonzalo Fernandez de la Mora. Però, quina és la diferència entre l’antiga i la nova Altruista?
El casino el construïren els seus socis amb els seus diners i el seu treball. Fou una obra modesta (mirada amb els ulls de hui), però digna i lliure, perquè es pretenia tindre un centre cívic independent de l’Esglesia i de l’Estat. La seua construcció respectava l’entorn urbanístic i era un referent per a les altres edificacions.
I què tenim ara? De iniciativa popular, res de res. Com el PP presumeix, s’ha construït en menys d’un any, amb col·locació de primera pedra i inauguració incloses. Tot a corre-cuita, abans que els “pille” l’inici de la campanya electoral de les municipals i autonòmiques. La consulta als grups de l’oposició i al poble s’ha limitat a les mínimes exigències legals, segons el principi de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”.  Encara que podem discutir si realment se li ha fet un regal al poble o més bé l’actual alcalde s’ha fet l’obsequi d’un solar en el centre del poble per a construir un xurro funcional que trenca amb la idea fundacional i amb l’estètica arquitectònica del conjunt del centre del poble.
Així que no hem assistit al “renacer de La Altruista” com pretén el PP, sinó, pel contrari, a l’execució d’una sentència de mort programada per mitjà de la desídia i l’abandonament d’una institució que mai s’han estimat. Ara tenim una altra cosa, un centre sociocultural subordinat al poder municipal i sense vida pròpia.
Com feren els faraons de la quarta dinastia, i han fet sempre els governants autoritaris de tota espècie, el senyor Ros Ribes i el PP pretenen passar a la història, no tant per fomentar els valors ciutadans de participació, transparència i solidaritat, sinó com a constructors de “piràmides”, es a dir, edificis ostentosos.

dimecres, 16 de març de 2011

Tanquem Cofrents!!

Davant del que està passant al Japó, la senyora Merkel, cancellera d’Alemanya, diu ara que vol suspendre l’aplicació de la llei aprovada fa tres mesos i mig que permet la prolongació de la vida útil de les centrals nuclears.
Els dirigents europeus es reuneixen d’urgència per a revisar la política de seguretat d’estes centrals. Mentre Rajoy diu que si ell governa no es tancarà Garoña, però la sra. De Cospedal, matisà que s’han de tenir en compte els problemes de seguretat.
El sr. Marcelino Iglesias (PSOE) diu que no és el moment de debatre ara sobre l’energia nuclear. Per què? Curiosament, Rodríguez Zapatero deia fa pocs mesos que sí s’havia d’abordar ara la reforma laboral i de les pensions, a pesar de la crisi econòmica, perquè, si no mai es trobaria el moment adequat. En què quedem? En un context de crisi, per unes coses a arribat l’hora del debat (i de les decisions) i per a altres no?
Efectivament, depenem en un 18% de l’energia nuclear, però per a mitigar esta dependència, entre altres coses, no hauríem d’instal·lar a Tavernes Blanques, i a molts altres llocs faroles que són “el Mercedes de la il·luminació” (Arturo Ros dixit).

dimarts, 15 de març de 2011

EL NOSTRE PRESSUPOST. MILLOR DIT, EL SEU PRESSUPOST

En un context de crisi econòmica que colpeja tan durament a la població espanyola  i que sembla que tardarà en millorar la situació – 4.299.263 persones sense treball al mes de febrer d’aquest any, segons els Serveis Públics d’Ocupació, fet que suposa un increment de 168.638 persones en relació al mes de febrer de 2010-, al nostre Ajuntament de Tavernes Blanques, s’aprovà el pressupost el dia 3 de Febrer.
Un any mes, el PP, vanagloriant-se del seu tarannà democràtic (irònicament parlant, evidentment), presentà un pressupost suposadament adaptat a la realitat, amb unes considerables limitacions.
I parlem irònicament perquè, de nou, el Partit Popular fent ús de la seua majoria absoluta en democràcia va fer palès no ser una majoria democràtica:  en un context com aquest, en aquesta elaboració del pressupost no es va permetre participar ni a l’oposició ni a la ciutadania, negant així la possibilitat de fer-ne un participatiu.
D’aquesta manera s’evidenciava la dèbil democràcia que suposa un govern en majoria absoluta, però també aspectes fonamentals irreconciliables que obligaven a Neus Sánchez (regidora del grup no adscrits -de moment-) a votar en contra.
Prèviament a descriure les limitacions, no podem obviar, esmentar la mancança més greu: aquest pressupost no compleixen amb el principi d’estabilitat pressupostària.
Com tothom sabeu l’any 2008 s’aprovava un Pla econòmic-financer de reequilibri a un termini de tres anys (el conegut Pla d’Estabilitat Pressupostària) obligats per llei, a fer-lo i a complir-lo. Durant el present exercici (liquidació 2011) s’havia d’aconseguir l’estabilitat pressupostària. En cas contrari la llei expressa que “Los sujetos enumerados [administracions locals, entre d’altres](…) incumpliendo las obligaciones en ella contenidas (…) provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.”
I això vol dir dues coses: una, que no hem complert amb les nostres obligacions  -cal dir que per poc, 53.271,12 €  en un pressupost de 6.112.312,66 €- i, dos, que desconeguem quines poden ser les responsabilitats derivades d’aquest incompliment (la llei no ho fixa).
Però si açò no era prou greu, encara hi ha més coses: l’externalització del servei de monitors de les escoles esportives ha suposat un increment de 39.000€ el 2010 a 90.000€ el 2011; les escoles, llibres,… (educació) ha sofert  una lleugera retallada en un context que és evident que la gent necessita més ajudes; igual li passa a benestar social, però en canvi, per qüestions jurídiques la partida d’Indemnitzacions i sentències s’incrementa a 260.000€ quan al 2010 n’eren sols 7.300€. A més a més, s’incrementa el consum de carburants (lògic) però no es fixa cap mecanisme d’intent de control d’aquest (i tothom hem vist com des de la comissaria de policia fins al saló de plens la policia fa ús del vehicle per a no sortir ni del mateix carrer). La inversió per a la gent gran puja a 150.000€ en vistes a arreglar la llar dels jubilats (com sempre apostant per la rajola!).
Per tot açò, era inevitable fer un vot de protesta en contra, que també feren el PSOE (encara que mancà la presència del seu portaveu per qüestions laborals). Sobretot tenint present que la importància d’aquest ple tractant d’aquest tema no es percebia de la mateixa manera per al PP i al PSOE que presentaren unes mocions (quasi les úniques de la seua legislatura) –era evident que no s’esperava massa debat al voltant del pressupost-.
Així doncs, un any més, el nostre pressupost no és més que el seu pressupost.
Neus Sànchez i Expósito

dimarts, 8 de març de 2011

JA ESTEM CATALOGATS!!

El dijous 24 de Febrer l’equip de govern del PP a l’ajuntament de Tavernes Blanques, va presentar a bombo i platerets el catàleg de servicis municipals. Es tracta d’un totxo de 350 pàgines policromades, en castellà i en valencià, on es fa la relació dels diferents departaments administratius de l’ajuntament, de les funcions que fan i de les persones responsables.
D’estes 354 pàgines, quasi la tercera part són nomes decoratives, sense cap informació, això sí, amb molt de color. La resta està impreses, innecessàriament, en una lletra menuda que dificulta la lectura a persones majors i deficients visuals. Malgrat que el catàleg és bilingüe, l’explicació del tema es feu exclusivament en castellà. Van assistir com a “convidats” els representants d’algunes entitats i alguns treballadors del propi ajuntament (a vore qui es negava!!). També estigueren presents com a convidats... de pedra alguns representants de l’oposició, per què el PP monopolitzà tot l’acte.
Per cert, cada catàleg pesa 1 kg. Com s’han editat mil exemplars, tenim en total una tona d’electoralisme. El paper, a més de policromat, és d’alta qualitat. Tot molt ecològic i molt adequat als temps de crisi. (No han informat del cost de la broma). En acabar els assistents pogueren degustar uns canapès i unes copes de cava.

dimarts, 1 de març de 2011

Moció al Ple de Gener de 2011


La regidora Neus Sánchez Expósito del Grupo Municipal de No Adscritos del Ayuntamiento de Tavernes Blanques en el marco de la campaña puesta en marcha por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) realiza la siguiente PROPUESTA DE MOCIÓN que debe incluirse en el Orden del Día del próximo Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, o aprobarse en su caso como moción de urgencia, EN RELACIÓN CON EL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS TARIFAS ELÉCTRICAS y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, según su artículo 97.3, y con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Que desde hace un tiempo estamos viendo como el recibo de la electricidad está subiendo de forma preocupante lo cual supone una carga inasumible para muchas familias, debiendo tenerse en cuenta que la energía eléctrica es un servicio básico en el conjunto de la economía, especialmente entre los consumidores domésticos, que, castigados por la crisis en general y por los déficits arrastrados, difícilmente van a poder soportar aumentos sucesivos en su coste, mucho más si sigue creciendo en los niveles desproporcionados que se van anunciando, máxime cuando la reserva en exclusiva de la cobertura de la Tarifa de Último Recurso (TUR) supone más que un beneficio y una garantía de los consumidores, una ocasión para la trasgresión de las leyes de la competencia, además que los costes unitarios del Kw/h no pueden cargarse a los pequeños consumidores, que son mayoritarios, y favorecer a los consumidores compulsivos, sean de la TUR o de las Tarifas Libres.

Que las subidas generadas sobrepasan un incremento medio en las facturas muy por encima del IPC, que se toma como referencia para el aumento de los salarios, por lo cual sería necesaria la contención de las tarifas sociales y de último recurso, en torno a dichos índices de IPC, y el estudio y aplicación de alguna fórmula de progresividad tanto en las tarifas cono en los IVAS, además de la concreción y divulgación de las buenas prácticas en el sector, así como la protección del consumidor que sufre las consecuencias finales.

Que desde diferentes ámbitos se presiona al Gobierno, a través de su Ministerio de Industria, para que las tarifas se vayan incrementando, tanto por la subasta de la energía para suministro a tarifa, en el mercado de los Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso, como por la presión ejercida en ocasiones por la Comisión Nacional de la Energía, y especialmente por las grandes empresas, lo que supone siempre ataques  a las economías de los mas débiles, que en los momentos actuales de crisis económica son una parte muy importante de la población.


Por estos motivos, los Ayuntamientos, que son las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, han de ser sensibles con las demandas del vecindario y por ello se propone para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Tavernes Blanques la presente  MOCIÓN que debe contener los siguientes:


ACUERDOS


PRIMERO.- Dirigirse al Ministerio de Industria solicitando que se instaure un modelo eléctrico que facilite un control de los objetivos medioambientales de ahorro energético y de estimulación de las energías alternativas y de un consumo responsable, y asimismo de equilibrio de las tarifas con la aplicación de criterios de progresividad así como el control en la subida de las tarifas sociales y de último recurso, con el fin de conseguir un modelo transparente y consensuado con la ciudadanía.


SEGUNDO.- Instar al Gobierno, a través de la Secretaria de Estado de la Energía del Ministerio de Industria para que se abran vías de trabajo y consenso con las Asociaciones Vecinales, a los efectos de dialogar sobre las consecuencias de la situación actual especificada en la Exposición de Motivos de la presente Moción.


TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo con notificaciones personales a la Confederación de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, así como al Gobierno de España, a través de la Secretaria de Estado de la Energía.


CUARTO.- Informar a la ciudadanía mediante los canales municipales habituales del presente acuerdo de moción.

 

Neus Sánchez Expósito

Moció al Ple de Desembre de 2009


L'HABITATGE
L’habitatge és una necessitat i un dret de tots els éssers humans i així s’entén a la constitució espanyola en el seu article 47. Factors com els que tot seguit enumerem intervenen en la difícil solució del problema de la vivenda:
1.       L’actual context de crisi econòmica que comporta el increment de l’atur i l’encariment dels preus.
2.       Un creixement poblacional, entre d’altres, per l’arribada de nouvinguts amb baix poder adquisitiu i situació personal difícil.
3.       La passada bombolla urbanística que produí, en el seu moment, l’encariment de l’habitatge, provocant hipoteques difícils de suportar avui en dia per la població.
4.       Al nostre poble, la mancança de sòl urbanitzable ens obliga a fer polítiques urbanístiques responsables, enfocades especialment a dotacions públiques i socials.
5.       Un alt nombre de vivendes buides, que no es troben ofertades per al lloguer ni tampoc en venda.
Així doncs, el dret a la vivenda està molt lluny de ser un dret fonamental real i considerem necessari que l’Administració Local desenvolupe mecanismes i serveis per a potenciar el lloguer de vivendes buides, aprofitant l’urbanisme existent i infrautilitzat.
Creiem que d’aquesta manera podem ajudar a solventar el problema d’accés a la vivenda, fomentant el lloguer social, adequat a la renda de cada persona.

Per tot açò exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
1.       Creació d’un Pla Municipal de Lloguer de Vivendes Buides per tal de garantir el dret constitucional a l’habitatge per a tota la ciutadania basat en:
(a)    Permetre un preu de lloguer ajustat a les característiques de la vivenda i adequat a la renda de cada persona.
(b)   Crear i actualitzar constantment un cens (borsa) d’oferta i demanda de vivendes de lloguer mitjançant el qual, la població, especialment la que es troba en risc d’exclusió puga dirigir-se a l’Ajuntament.
(c)    Incentivar als propietaris que opten incloures en aquest cens, evitant així l’ús antisocial de l’habitatge.   
(d)   Garantir als propietaris un segur multirisc, per a assegurar el pagament de rendes i totes les gestions de lloguer de la seua vivenda.
(e)   Garantir als inquilins un contracte supervisat per l’Ajuntament de Tavernes Blanques per a assegurar les millors condicions econòmiques, així com la tramitació d’ajudes i subvencions.


Neus Sànchez i Expósito

Moció al Ple de Novembre de 2009


Els nombrosos escàndols polítics que han vist la llum en els darrers temps estan produint en la ciutadania desànim i escepticisme en les institucions i en les persones que ocupen els càrrecs públics.
Aquests fets degraden la democràcia, perjudiquen la credibilitat de les institucions i dels polítics i de les polítiques, alhora que criden a l’abstenció i no participació de la ciutadania en els assumptes públics.
És per això, que front a aquests fenòmens, la única resposta possible és el compromís ferm amb el bon funcionament de la democràcia, potenciant una gestió més honesta, més participativa i més transparent.      
A més, tampoc hem d’oblidar que la transparència democràtica és un clar indicador de maduresa política. Així doncs, amb l’objectiu de manifestar i garantir que els càrrecs públics no cerquen l’enriquiment personal i perquè creiem imprescindible defendre aquest model de democràcia fonamentada en els principis de transparència i informació  proposem al ple els següents ACORDS:
1.       Aplicant la Llei del Sòl del 28 de maig de 2007 i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 2 de juny, on s’aprova el text refundit respectiu, fer públics a la web i al tauler de l’ajuntament de forma “anyal” i “al final del mandat” els béns dels càrrecs públics, per a així comprovar l’evolució dels bens i garantir un control sobre el patrimoni dels responsables públics.
2.       Publicar la informació a la web, al tauler d’anuncis i en un especial del Carraixet de:
(a)    Les retribucions dels regidors i de les regidores amb i sense dedicació exclusiva de tots els partits polítics (especificant la compatibilitat en l’empresa privada o administració pública).
(b)   Les percepcions per plens, comissions informatives, etc dels regidors i regidores, així com de la freqüència d’aquests mensual o anyalment.
(c)    Les indemnitzacions per participació en organismes en representació la corporació local. de tots els organismes representatius tan de la corporació com per representació.
I alhora informar de la composició dels organismes i la funció que compleixen.
3.       Cercar mecanismes per a constituir tribunals d’oposicions integrats per tècnics d’altres corporacions per a garantir la pluralitat, la transparència i els processos objectius de selecció de personal.
4.       Redactar amb els representants de les diferents formacions polítiques un Estatut Municipal on es regulen aquests aspectes per tal de garantir a la ciutadania que es fixen les percepcions amb sensatesa i transparència.

Neus Sànchez i Expósito