diumenge, 10 de maig de 2015

PROGRAMA ELECTORAL A.C.E.R.T.-E.R. DE TAVERNES BLANQUES-COMPROMÍS


PROGRAMA ELECTORAL

A.C.E.R.T. –E.R. DE TAVERNES BLANQUES: COMPROMÍS


   ELECCIONS MUNICIPALS MAIG 2015

INTRODUCCIÓ

Som un municipi amb una superfície menor d’1km² i una població d’un 9.200 habitants, que precisen d’uns serveis municipals complexes. La nostra principal font d’ingressos som nosaltres mateixos i estes condicions fans que la gestió dels recursos no siga fàcil.
A l’@cert sabem bé d’estes qüestions perquè durant els últims quatre anys la nostra regidora i actual candidata a l’alcaldia ha treballat intensament a l’Ajuntament. A més,  tots nosaltres també vivim i treballem a Tavernes Blanques. Per tant, este programa és la suma d’eixe treball, d’eixes vivències i de la col·laboració de diversos col·lectius i particulars que amb les seues opinions, demandes i propostes ens han donat una imatge més completa d’allò què és el nostre poble.
Gràcies a tots ells sabem quines han d’estar les nostres prioritats.
En aquest  programa no hi ha grans projectes, hi ha realitat a peu de carrer.
No hi ha promeses difícils de complir, hi ha un compromís amb les persones.
No hi ha brindis al Sol, hi ha treball i il·lusió.
Per això, els eixos del nostre programa electoral són:

Realitzar auditories (també veïnals) per a garantir la despesa i gestió responsable.
     Fer un ús solidari, sostenible i eficient de tots els recursos municipals.
     Treballar en un ajuntament de parets de vidre.
    Mancomunar serveis per ampliar l’oferta, sent conscients de les limitacions urbanístiques del municipi.
  Recuperar tots aquells convenis, acords,… comarcals que puguen reduir costos municipals i incrementar l’oferta municipal.


COMPROMÍS AMB LA TRANSPARÈNCIA, LA PARTICIPACIÓ, LA INFORMACIÓ I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PLURALS
Proposem:
Fomentar la publicitat sobre els plens municipals a efectes d’incentivar l’assistència i difondre els acords plenaris, utilitzant la web i altres mitjans de comunicació.
Realitzar els plens en un horari accessible per a la ciutadania (fixant-ho participativament).
 Aprovar una ordenança que regule la participació ciutadana i crear una Regidoria encarregada de dissenyar i implementar les consultes al poble sobre pressupost municipal, urbanisme, serveis,... i millorar el funcionament de les vies de participació existents, tant física com virtual.
  Realitzar auditories veïnals per a conèixer el nivell de satisfacció, bon viure i benestar de Tavernes Blanques.
 ●     Realitzar auditories econòmiques, sobre els recursos, …

 ●     Dissenyar pressupostos participatius mitjançant les aportacions de les diferents entitats ciutadanes i la consulta a la població.
    ●     Realitzar audiències públiques periòdicament sobre la gestió municipal i             altres decisions i projectes rellevants.
    ●     Potenciar l’ús de les instal·lacions públiques per a dinamitzar aquests espais        per al bé de la ciutadania.
    ●     Establir espais municipals físics d’informació i participació ciutadana                  (panells, murs,…).
     ●     Actualitzar i dinamitzar la Pàgina Web i les xarxes socials en les dues                  llengües cooficials afegint espais:
     per a  la publicació de les associacions cíviques i polítiques locals.
  per a que els/les regidors/es donen resposta personalment i públicament a consultes ciutadanes: “El/La regidor/a respon”
     per a publicar la gravació dels plens.
 per a difondre la informació sobre la corporació municipal, així com la plantilla, les contractacions d’obres i serveis, les finances municipals,… (complint la legislació vigent i d’acord al plantejament de l’Open Data).
Adaptant-la per a persones amb discapacitats sensorials.
    ●     Creació i gestió de zones Wifi al poble, sobretot a places i instal·lacions           públiques mitjançant la Diputació de València.
    ●     Aprovació d’un Reglament de Mitjans de Comunicació per a garantir la             pluralitat i la transparència de tots els mitjans locals.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES, EL BENESTAR I ELS SERVEIS SOCIALS
   Cal contribuir al benestar de tota la població, tractant a les persones en condicions d’igualtat. Per això, proposem:
Realitzar campanyes d’informació, sensibilització i prevenció sobre diferents problemàtiques d’àmbit sanitari adaptades als diversos col·lectius socials amb la col·laboració d’entitats no-governamentals.
  Creació d’una comissió socio-sanitària entre professionals sanitaris i socials.
    Reivindicar el servei d’urgències.
   Creació d’un Banc del Temps coordinat des de l’Ajuntament (intercanvi de serveis per temps de forma voluntària).
  Establir un servei d’atenció per a orientar i informar a la població afectada per diverses problemàtiques socials (desnonaments, …).
    Promoure programes d’atenció a malalts mentals.

Dones
      Desenvolupar un Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, així com la seua implementació.
Gent gran
      Mancomunar un Centre de Dia i millorar la Llar de Jubilats/des.
      Crear un Consell Municipal de la Gent Gran.
   Desenvolupar un projecte transversal de “Gent gran activa” (millorar oferta d’oci, d’autonomia i realitzar tallers  de memòria,…)

Joventut
      Crear un Consell Municipal de la Joventut.
  Fomentar l’oferta lúdic-formativa de la joventut i crear espais d’oci saludable.

Immigrants
 Programa Integral de Mediació Intercultural coordinat entre tots els centres educatius i ajuntament (serveis socials, ...).

Discapacitats/des
      Mancomunar un centre ocupacional.
      Pla d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres arquitectòniques.
      Programa d’atenció i respir a les persones cuidadors/es.

COMPROMÍS AMB LES OPORTUNITATS, L’OCUPACIÓ I L’ECONOMIA
  ●     Fomentar el treball estable i de qualitat. Agilitzar els tràmits per a l’obertura    de negocis.
  ●   Realitzar itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral per atendre els grups de difícil incorporació al món laboral en aquest context i als grups en situació de risc d’exclusió
  ● Donar difusió, promocionar i facilitar formació gratuïta, especialment en          persones desocupades o d’economia precària.
  ●      Realitzar un Pla d’Ocupació Local global, fent consultes a la població aturada,   a través de figures mixtes o pròpies (EMCORP,…).
  ●    Fomentar el cooperativisme i facilitar l’accés a la emprenedoria a col lectius      amb escassos recursos.
  ● Participar en l‘organització de fires comarcals de productes agraris i            d’artesania.
  ● Establir mecanismes per a fer un control transparent de les borses de treball    municipal.
   ●      Retornar a l’administració municipal serveis abans privatitzats.
   ●      Dinamitzar el Mercat Municipal i crear facilitats per a ocupar el màxim de    parades.
   ●      Impulsar projectes que incentiven la compra en el comerç local –“la ruta de la    tapa”, una targeta de compra local,…-.
   ●      Establir ajudes de serveis socials amb vals de comerç local.
   ●      Dissenyar una ordenança per a substituir algunes sancions de caire econòmic      per serveis a la comunitat, especialment enfocats a la joventut i a les persones    en risc d’exclusió social.
   ●      Fer un estudi per a controlar la despesa innecessària i ficar-ho en pràctica         (llum, gasolina, …).

COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ
  ●      Revitalitzar el Consell Escolar Municipal.
  Desenvolupar la formació de persones adultes, tant de forma reglada (obtenció del Certificat en Secundària) com d’aprenentatge al llarg de la vida (idiomes, informàtica,...).
 ●  Dotar de material educatiu i tecnològic l’Escola de Persones Adultes en pro d’adaptar l’oferta als temps i les necessitats actuals i facilitar el procés ensenyança-aprenentatge.
    Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral utilitzant les instal·lacions de les escoles i l’Institut fora de l’horari lectiu, per a realitzar cursos o activitats (música, esports,…) –Escoles Obertes-.
      Reintroduir l’Escola de Mares i Pares durant tota l’etapa formativa.
 Estudiar opcions que permeten la unificació de les escoles i nivells educatius dins del municipi.
   Adequar les instal·lacions de l’Escola Municipal Infantil a la normativa vigent.
  ●  Desenvolupar un Programa Integral contra l’absentisme escolar coordinat entre els equips docents, les AMPES i l’administració local.
 ●Cercar mecanismes per a mantenir els menjadors escolars durant els períodes de vacances.
 ● Organització i gestió municipal sobre l’intercanvi de llibres escolars entre els alumnes dels diferents nivells educatius. Ajuda a les famílies per a l’adquisició de llibres escolars.
 ●  Creació d’un camí o ruta escolar senyalitzada que fomente l’accés autònom de l’alumnat a peu (Pedibús) als centres escolars de primària, amb la col·laboració necessària de les famílies i de la policia local.

COMPROMÍS AMB LA CULTURA I LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
      Potenciar la cultura per a tots i totes.
     Crear un Consell Municipal de Cultura per a fomentar la col·laboració entre les diverses entitats i associacions.
  Millorar les dotacions de la Casa de la Cultura  i de l’Espai Jove, tant en infraestructura com en recursos materials.
 Habilitar un espai on poder gaudir de teatre, cinema, música, dansa, presentacions de llibres, ...
 Dissenyar una agenda mensual d’activitats lúdiques, culturals, … amb la participació d’entitats socials per a tots els públics i publicitar- al llarg de tot l’any.
   Ampliar l’oferta de cursos i altres activitats conveniats amb altres municipis, Diputació, Generalitat, Organitzacions sense ànim de lucre, etc així com promoure la participació en aquests.
  En Normalització lingüística: aprovar un reglament de normalització del valencià proposat durant la present legislatura pel nostre grup municipal.


COMPROMÍS AMB L’ENTORN: HABITATGE, URBANISME, INFRAESTRUCTURES, TRANSPORT I MEDI AMBIENT
 ●      Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Tavernes Blanques.
 ●      Signar i participar activament en el “Pacte d’Alcaldes”.

Habitatge
 ●      Crear un Programa Municipal de lloguer segur d’habitatges buits.
 ●      Establir mesures de foment de lloguer de les vivendes en propietat dels bancs        per a que les oferten amb lloguers socials.

Urbanisme, Infraestructures
    Fer un estudi del trànsit amb l’objectiu de trobar solucions a l’entramat existent Demanar a la Generalitat la construcció d’un pont-passarel·la sobre el barranc del Carraixet i una variant surest des de San Miquel del Reis per a descongestionar el transit per dins de Tavernes Blanques.
      Realitzar un Pla d’Acció per al foment de l’Energia sostenible.
    Construir carrils bicis entre Tavernes i les poblacions limítrofs. 
   Millorar l’accessibilitat per a persones amb discapacitat física en tot el municipi.
    Construir els ressalts dels carrers d’acord a la legislació vigent.

Transport
      Millorar el transport públic entre Tavernes Blanques i els municipis confrontats.
      Estudiar la reapertura del camí antic d’Alboraia (l’Alqueria de Manetes).

Medi Ambient
 Realitzar campanyes de conscienciació per evitar els excrements dels animals, dotar d’infraestructures (pipicans, parc caní,…) i aplicació de la normativa en cas necessari.
      Potenciar polítiques orientades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar residus.
   Establir l’adaptació dels contenidors a les necessitats reals, així com la neteja viaria d’acord a les possibilitats existents. 
    Impulsar l’ús de productes ecològics per a tractar els parcs i jardins evitant així tot tipus de toxicitat.
   Creació d’Horts Urbans per a evitar zones abandonades i contribuir a l’ocupació dels majors i/o aturats/des.
   Garantir l’arreplega d’animals abandonats per una protectora.
    Ampliar l’horari dels parcs.

COMPROMÍS AMB ELS ESPORTS
      Acabar la construcció del pavelló cobert i dotar-lo del material necessari.
 Itinerari per a conèixer els quilòmetres caminats i fomentar la vida saludable.
 Recuperar l’experiència de les escoles esportives municipals potenciant l’aspecte educatiu i minimitzant l’aspecte competitiu.
    Potenciar l’accessibilitat per a discapacitats/des en matèria d’esports.
  Afavorir els esports per a tothom. Dotar els parcs de recursos per a fer esport adaptats a diferents franges d’edat i garantir el seu manteniment.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada