divendres, 20 de maig de 2011

Programa Electoral 2011: @CERT

 Candidatura A.C.E.R.T.

Eleccions Municipals 2011

1 NEUS SÁNCHEZ EXPÓSITO
2 LLORENÇ SORIANO I PEÑAS
3 MARINA AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
4 ROBERT SÁNCHEZ MIRALLES
5 VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
6 MANEL LUZ DOMINGO
7 MARIA CARME GINER I ROIG
8 XIMO RODRIGUEZ CRESPO
9 XIMO CERDA MARTIN
10 MILA ESCUDER GASCÓN
11 JUAN VIDAL ESPERT
12 LLUÏSA SEMPERE ABAD
13 MIGUEL BURGOS ALBA
S1 LUCRECIO ORELLANA PÉREZ
S2 FRANCISCA EXPÓSITO SANTA CATALINA  
S3 JOAN RAMON CRESPO MORET


Este programa no és un conjunt de promeses fàcils per a justificar la presentació d’una candidatura. S’ha elaborat a partir de l’experiència de treball a l’ajuntament durant els últims quatre anys i de les aportacions de totes les persones que ens han fet arribar les seues idees.
També hem tingut en compte l’àmbit de competències de l’administració municipal i les limitacions que la situació econòmica imposarà en l’immediat futur. Per això procurarem conveniar/mancomunar amb altres municipis pròxims tots els servicis d’interès comú.
Per tant, si el poble ens recolza canviarem les prioritats del govern local i exigirem a les administracions autonòmica i estatal el compliment de les seues obligacions amb el nostre poble.Perquè Ara Toca @certar...


POLÍTICA INSTITUCIONAL

TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ i informació


Per a nosaltres la política municipal es fonamenta en  els principis de participació, transparència, informació i foment dels serveis i espais públics. És per això que proposem:

 • Fomentar la publicitat sobre els plens municipals a efectes d’incentivar l’assistència i difondre els acords plenaris, utilitzant la web i d’altres mitjans de comunicació que proposem crear.

 • Celebrar les comissions informatives i els plens en dies diferents, per a debatre les qüestions amb profunditat, garantir la puntualitat i facilitar la participació de la ciutadania.

 • Dinamitzar els òrgans de govern facilitant la participació de l’oposició en les juntes de govern.

 • Dissenyar pressupostos participatius mitjançant la seua elaboració pública.

 • Publicar les retribucions i percepcions dels càrrecs públics per tots els conceptes.

 • Crear una Regidoria de Participació Ciutadana encarregada de dis- senyar i implementar les consultes al poble sobre pressupost municipal, urbanisme, serveis,... mitjançant reunions, enquestes i bústies de sug- geriments.

 • Establir tribunals d’oposicions plenament independents, amb una composició apropiada per a garantir l’objectivitat.

 • Potenciar l’ús de les instal·lacions públiques, aprofitant i dinamitzant aquests espais. Garantir el seu ús per i per a la ciutadania.MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dinamitzar un poble no és feina fàcil i encara és més com- plicat si no tenim a labast la informació. Proposem la millora, ampliació i creació de mitjans de comunicació locals de la següent manera:

 • És necessària l’actualització constant i dinamització de la Pàgina Web mitjançant:
  • la difusió del catàleg de serveis municipals amb caràcter general i preu assequible per a la ciutadania,
  • un espai específic per a  les publicació de les associacions locals cíviques i polítiques.
  • la creació d’un espai de notícies per a la difusió d’activitats municipals i ciutadanes.
  • la introducció de l’espai “El/La regidor/a respon on qualsevol  ciutadà/na podrà realitzar consultes directes, els quals donaran resposta pública per escrit.
  • la posada en marxa i bon funcionament de la bústia de suggeriments,  tant virtual com física (ubicada en la corporació).
  • el desenvolupament de la web amb les dues llengües cooficials (valencià i castellà] -almenys-.

 • Creació d’una Ràdio Local de titularitat municipal on participe la ciutadania en el seu funcionament.

 • Instauració d’una Televis Local mancomunadament per on transme tre plens, ... seguint altres experiències locals de la pròpia comarca.

 • Creació i gestió de zones Wifi al poble, sobretot a places i llocs públics
(biblioteca, parcs,..] on tothom puga connectar-se de manera gratuïta.

 • Creació d’un Reglament de Mitjans de Comunicac per a garantir la
pluralitat i la transparència de tots els mitjans.


ECONOMIA I TREBALL


Com hem anat manifestant al llarg daquests anys, amb les mocions de Neus Sànchez i els nostres actes públics, la crisi econòmica és una qüestió de màxim interès i necessària atenció. Perquè creiem amb la justícia social pensem que cal:

 • Complir el principi d’estabilitat pressupostària i controlar l’endeutament per evitar càrregues negatives per a l’economia local.

 • Reequilibrar el pressupost municipal amb l’objectiu d’incrementar les inversions necessàries per als serveis del poble.

 • Fomentar el treball estable i de qualitat, aflorant, en la mesura de les nostres possibilitats, l’economia submergida i agilitzant els tràmits per a l’obertura de negocis.

 • Atendre els grups en difícil incorporació al n laboral en aquest con- text (titulats universitaris) i als grups en situació de risc d’exclusió social (joves de baixa formació, famílies monoparentals, parats de llarga du- rada, etc) promovent la seua formació ocupacional i desenvolupant pro- grames específics per a la seua contractació i integració en el n laboral.

 • Fomentar el cooperativisme permetent l’accés al món empresarial a col lectius amb escassos recursos  que es vulguen organitzar col- lectivament.

 • Retornar a l’administració municipal serveis abans privatitzats.


 • Prioritzar la contractació de persones de Tavernes Blanques als serveis de caràcter públic i fomentar-ho a les empreses del municipi.

 • Impulsar projectes que incentiven la compra en el comerç local, com la creació d'una targeta amb descomptes i l'organització d'una fira anualCULTURA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Els nostres objectius són:  el foment de la cultura, la seua democratització i la defensa daquesta (especialment la pròpia). Proposem:

 • Crear un Consell Local de Cultura per a fomentar la col·laboració entre les diverses entitats i associacions.

 • Millorar les dotacions de la Casa de la Cultura  i de l’Espai Jove, tant en infraestructura com en recursos materials.

 • Crear un Servei de Coordinació Cultural Municipal de totes les associacions cíviques locals, coordinat per la regidoria de Cultura.

 • Ampliació diversificada de l’oferta cultural i l’associacionisme.


 • Crear un Auditori Municipal on poder gaudir tot l’any de teatre, cinema, música, dansa, presentacions de llibres, ... fomentant les arts es- cèniques i plàstiques.

 • Ampliar l’oferta de cursos convenguts amb altres municipis, Diputació, Generalitat, Organitzacions sense ànim de lucre, etc així com pro- moure la participació en aquests.

 • Potenciar l’aprenentatge de la informàtica per a superar la bretxa generacional i ajudar en la recerca de treball, utilitzant programes lliu- res.

 • En Normalització lingüística: publicar la documentació municipal també en valencià, realitzar cursos de llengua i cultura per a nouvinguts i fomentar el valencià als actes públics.
EDUCACIÓL’Educació és un dret fonamental social que ha de ser tractat amb les atencions i el respecte que mereix la formació dels futurs ciutadans i les futures ciutadanes. És lesperança, la clau per a una societat construïda amb valors cívic i ètics. És per això que cal cui- dar i garantir la seua qualitat.

 • Millorar i prioritzar el treball de manteniment dels centres escolars d’infantil i primària. En San Rafel: retirada del magatzem amb productes tòxics de neteja del centre dels banys, canvi de taulells del terra del pati; En Rei En Jaume: retirada de l’amiant (material tòxic i cancerigen) del sostre del porxe,  reforma/rehabilitació dels banys del pati; En 9 d’Octubre: millora instal·lacions menjador i banys.

 • Exigir a la Conselleria d’Educació la reforma estructural dels centres escolars de primària , Rei En Jaume i 9 d'Octubre  i l'execució paralitzada del nou centre Sant Rafel.

 • Millorar el programa municipal d’absentisme escolar coordinat amb l’IES i l’Ajuntament, tant en l’eradicació com en la prevenció, implicant a més àrees municipals des d’una vessant més educativa.

 • Impulsar el Consell Escolar Municipal com a òrgan de participació de la comunitat escolar, que puga collaborar en les decisions de la regidoria d'Educació.
 •  Recolzar la reutilització dels llibres de text i promoure la seua gratuïtat.
 • Fomentar la coordinació dels centres d’ensenyament per a millorar els resultats i evitar el fracàs escolar.


  • Demanar a la Conselleria d’Educació la generalització de les beques de menjador, amb quantia suficient per a garantir la seua gratuïtat.
  • Desenvolupar programes per a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, oferint serveis com escola matinera i utilitzant els centres públics per a la realització d’activitats extraescolars amb el control adequat per a la seua bona conservació. 
  • Realitzar campanyes municipals d’educació sexual (malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats,…)  i llibertat sexual (homofòbia,…)


    GRUPS SOCIALS DIVERSOS, SERVEIS   SOCIALS I SANITAT


    Perquè creiem amb la justícia social i som conscients de les circumstàncies de l’època present, volem permetre una vida digna i un accès equitatiu als serveis. Per això proposem:

    • Crear un Banc del Temps de Tavernes Blanques coordinat des de l’Ajuntament: instrument de política social que fomenta l’intercanvi d’habi- litats i on la única moneda emprada és el temps.

    • Col laborar amb el centre de salut en la realització de campanyes d’informació i prevenció sanitària a les escoles i als centres de majors.

    DISCAPACITATS


    • Eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació dels espais públics per a tothom.

    • Creació d’un Centre Ocupacional mancomunat amb els municipis del voltant (establiment d’atenció diürna adreçat a persones amb discapacitat que té per objecte facilitar serveis de Teràpia Ocupacional als seus destinataris.


    GENT GRAN

     

    o   Atenció a les persones que hi viuen soles i impuls del programa Menjar a Casa.

    o   Creació d’un Centre de Dia, a ser possible, mancomunat amb altres poblacions pròximes i millora de la Llar dels Jubilats.

    o   Impulsar un Pla Municipal per a la Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les persones en situació de dependència.

    o   Col•laboració amb les administracions central i autonòmica per a l’efectiva aplicació de la llei de la dependència.

    o   Desenvolupar un programa d’esport per a majors i instal•lació de quines esportives cardiosaludables als nostres parcs que permeta l'exercici físic.

    COL·LECTIUS  EN SITUACIÓ DE RISC I DEXCLUSIÓ SOCIAL


    o   Programa Integral de Mediació Intercultural coordinat entre tots els centres educatius i ajuntament (serveis socials, ...).

    o   Garantir l’exercici dels drets civils reconeguts legalment (matrimonis homosexuals,…).

    o   Desenvolupar un Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, així com la seua implementació.


    URBANISME, VIVENDA, INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS


    • Crear Programa Municipal de lloguer de vivendes buides: Realització d’un cens, incentivar els propietaris, segur multirisc, i contractes supervisats.

    • Evitar l’increment de la pressió demogràfica i les operacions especu- latives per causa del limitat terme de Tavernes Blanques. Garantir en tot cas la prestació de servicis als nous residents.

    • Establir espai per a circular en bicicleta (carrils bicis, reducció velocitat, connexió València/Alboraia) i introduir servei de bicicletes públiques municipals.

    • Millorar la freqüència de la EMT. Instal•lar parades amb protecció.


    • Línia 16 fins entrada d’Alboraia. Demanar transport de la EMT fins a Carpesa.


    • Passarel•la sobre el barranc del Carraixet en collaboració amb Almàssera, de forma que ciclistes i peatons puguen passar sense creuar per les vies del metro.

    • Realitzar totes les gestions pertinents per a solventar les retencions de la carretera Barcelona.

    • Exigir que es faça realitat el projecte de la Conselleria de Transport que suposa l’arribada de la línia 2 de tramvia a Tavernes Blanques. Al mateix temps, exigir l’arribada de la línia 3 del metre des d’Alboraia a Tavernes.

    • Construir un camí de vianants il·luminat que una Tavernes amb Alboraia i evite que les persones que van caminant d’un poble a un altre vagen a fosques i per la carretera.


    MEDI AMBIENT I ESPORTS

     
    o   Exigir la clausura de la caldera de Carpesa.


    o   Campanyes de conscienciació i aplicació rigorosa de la normativa en cas necessari.

    o   Coordinació amb la Mancomunitat del Carraixet i la Confederació Hi- drogràfica del Xuquer per netejar i fumigar el barranc del Carraixet re- gularment.

    o   Control de la despesa energètica amb la instal•lació de panells solars en edificis públics i la utilització de bombetes i sistemes de baix consum.

    o   Creació d’horts urbans per a evitar zones abandonades i contribuir a locupació dels majors.

    o   Ecoparc convingut amb altres Municipis.


    o   Desenvolupament programa amb els comerços locals per a instaurar ús de borses reutilitzables.

    o   Acabar la construcció del poliesportiu, i dotar-lo del material neces- sari.


    o   Recuperar l’experiència de les escoles esportives municipals eliminant qualsevol factor lucratiu.

    o   Conversió de la piscina municipal en una piscina coberta i climatitzada on poder programar activitats i cursos al llarg de tot l'any.

    o   Construcció d'un trinquet al poliesportiu municipal que permeta fo- mentar i recolzar el gran planter de pilota valenciana que s'ha creat en els darrers anys al nostre municipi.    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada