diumenge, 22 de març de 2015

REGLAMENT DE PRIMÀRIES ACERT-COMPROMÍS

REGLAMENT DE PRIMÀRIES ACERT-COMPROMÍS

Capítol I. Objecte del Reglament i competència de convocatòria
Article 1. El present reglament té per objecte la regulació dels processos
electorals de primàries que ha de donar lloc a la formació de les candidatures mitjançant les quals la Coalició Acert-Compromís concorrerà a les diferents convocatòries electorals. La realització d’aquest reglament respon al manament de les Normes i Bases de Acert-Compromís. Les primàries son una expressió inequívoca de la nostra ferma creença en la democràcia participativa interna i externa, a l’empara dels principis assenyalats al nostres Estatuts.


Capítol II. Tipus i abast de les Primàries
Article 2.  Eleccions municipals. Es realitzarà un procés de primàries d’abast
local obertes a la ciudatania previament inscrita al cens d’Acert-Compromis, per triar l’ordre de els/les candidats/tes que concorrirran a les properes eleccions municipals. 

Capítol III De les Comissions Electorals
Article 3. Les comissions electorals estarán formades per la persona responsable d’organització, la de comunicació i una tercera triada per l’executiva de l’àmbit corresponent, no sent necessària la seua pertinença a l’esmentat òrgan. En la seua configuració es seguiran els principis de pluralitat i participació que regeixen el funcionament general de la coalició.
Article 4. Seran funcions de les Comissions Electorals:
-Organitzar i dirigir els procesos electorals de primàries en el seu àmbit i acomplir i fer acomplir el present reglament en el seu marc territorial.
 - Resoldre les reclamacions que se li presenten.

Capítol IV. inici i calendaridels processos de primàries
Article 5. La data d’inici d’un procés de primàries de Acert-Compromís s’establirà per consens de l’executiva.  L’antelació mínima de la data d’inici, serà de 1  mes, a la data prevista per a la votació de la convocatoria respectiva electoral, llevat de convocatoria anticipada d’eleccions.

Capítol V. Cens electoral
Article 6. La comissió electoral establirà amb la convocatòria d’eleccions primàries la data d’obertura i tancament del Cens electoral. En tot cas, el tancament es realitzarà un día abans  del dia de la votació de primàries, publicant el Cens electoral.

Capítol VI. Sufragi actiu
Article 7. El Cens electoral estarà format per:
A)   Les persones afiliades a Acert-Compromís de ple dret, a data del dia de
tancament del Cens Electoral.
B)   Els simpatitzants de Acert- Compromís  majors de 16 anys (tenint en compte la llei de protecció de dades).


Capítol VIII. Campanya electoral
Article 8. Es farà públic, en l’abast del procés, la relació de persones candidates presentades i es notificarà a l’afiliació la llista sencera amb la foto i explicació personal presentada per la persona candidata.
Article 9. Es podrà fer campanya de forma telemàtica, en la pàgina del facebook i el blog d’Acert-compromís, serà habilitat un espai on les distintes persones podran fer campanya. Es podran fer servir webs o blogs aliens a Acert-Compromís, o distintes a les oficials habilitades, sempre que s’introduïsca un
Enllaç a la página oficial.
Article 10. La convocatòria de qualsevol acte electoral oficial haurà de comunicar-se per la Comissió Electoral corresponent i es farà públic a la web institucional adient.
Article 11. Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de totes les estructures de Acert-Compromís.

Capítol IX. Sistema de votació
Article 12. Mètode de votació.
Article 12.1.En la papereta es posarà l’ordinal que es desitge ocupe la persona candidata, respectant el criteri de paritat entre gèneres (mateix nombre de homes i dones)
Article 12.2. La validesa de les paperetes s’interpretarà atenen als criteris establerts en la Llei Electoral General. Els ordinals han d’estar posats de forma clara. En cas, per errada o intencionadament, d’haver assignat un mateix ordinal a dos persones diferents, no computarà cap dels dos.
Article 12.3. En el recompte de vots de la candidatura s’assignarà a cada persona, segons el lloc que ocupe (ordinal assignat), el valor següent (segons la relació 2/n+1):
Lloc/Ordinal Valor
1 ------1,000                     9 ------0,200   
2------ 0,666                     10-----0,182
3 ------0,500                     11-----0,166
4 ------0,400                     12-----0,154
5 ------0,333                     13-----0,143
6 ------0,286                     14-----0,133
7------ 0,250                     15-----0,125
8------ 0,222                     16-----0,118


Capítol X. Votació
Article 13. La votació es podrà fer de forma presencial.
Article 14. No es podrá votar per correu, excepcionalment es podrà fer
arribar el vot a la comissió electoral en sobre tancat, amb una autorització en que consten les dades de la persona censada que vulga votar i les de la persona autoritzada , es a dir: nom complet i nº de DNI, que inclourà un altre sobre sense cap altre distintiu, que continga el vot.
Article 15. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores en el vot presencial i per tal de prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada,
serà imprescindible la presentació de l’original del Document Oficial d’Identitat o
del Passaport. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.
Article 16. En el procés municipal s’habilitarà com a mínim una Mesa  Electoral.
Article 17. La Mesa Electoral estarà ubicada a locals públics accessibles i
coneguts, a les seus de l’organització, o a ambdós. Es votarà en urna, garantint el
secret del vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació.
Article 18. Cada Mesa Electoral estarà composada per dos o mes persones designades per la Comissió Electoral responsable segons l’abast del procés electoral (podent coincidir en cas de procés municipal i qualsevol altre, les persones),  Entre les persones designades per la Comissió Electoral corresponent, s’acordarà l’exercici de les funcions de presidència i secretaria.
Article 19. Cada Mesa Electoral alçarà acta de la Jornada de votació on es farà constar: la constitució de la Mesa, les responsabilitats i les persones que les
assumeixen, hora d’obertura i tancament, resultat de l’escrutini i incidències hagudes, emplenant el model que es facilitarà per la Comissió Electoral.
Article 20. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissio Electoral.
Article 21. La Mesa Electoral estará oberta, com a minim, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. L’horari exacte, en els processos municipals, será determinat per la Comissió Electoral Municipal.

Capitol XI. Escrutini i proclamació dels resultats.
Article 22. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa Electoral, es procedirà al recompte de vots, el resultat del qual, es farà constar en l’acta signada pels components de la Mesa, una vegada fetes constar les observacions (si les hi hagueren).
Article 23. Si del resultat final es produís un empat, es resoldrà per sorteig.

Capitol XII. Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 24. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà davant de la Comissió Electoral, la qual resoldrà abans de la jornada electoral. Es podran fer reclamacions immediates en les Comissions Electorals.

Article 25. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, el dia de la jornada electoral, haurà d’incloure una motivació breu a l’acta de l’escrutini, Es resoldrà prèviament a la ratificació de resultats de forma oficial.

Disposicions addicionals
2a. En tot allò no previst en el present Reglament, s’estarà a allò disposat de
forma subsidiària, a la Llei Electoral Valenciana i a la Llei Electoral General.
3a. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament, durant el procés de primàries,

serà competència exclusiva de la Comissió Electoral local.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada