dijous, 15 de març de 2012

PRESSUPOST MUNICIPAL 2012 – TAVERNES BLANQUES

·         A l’estat d’ingressos (Capítol I, Impostos Directes), hi  ha un increment de 205.258,17€. L’IBI augmenta en un 6,76%. No obstant, a la Memòria d’Alcaldia es parla de congelació de la pràctica totalitat dels impostos.

·         A la mateixa memòria es diu que “ se mantiene la rebaja de los sueldos de todo el personal del ayuntamiento por aplicación del RDL 8/2010, de 20 de mayo (5%). El pressupost de GASTOS, Capítol 1, Despesa de Personal 2011, fou de 3.143.590,55€. La previsió per a 2012 és de 3.148.062,60€. La qual cosa suposa un increment de 4.472€. On està la rebaixa? De fet, es rebaixen les retribucions bàsiques però s’incrementen les complementàries, amb la conseqüència de que, si estes es consoliden, com és previsible, quan en el futur s’anul·le la rebaixa de les retribucions bàsiques,  que és temporal les retribucions de personal augmenten significativament.

·         En INGRESSOS, Capítol VI, alienació d’inversions reals, l’any passat no hi havia res. Ara, per al 2012, es preveu un ingrés de 399.450,57€, fruït, segons un informe de l’arquitecte municipal, de la venda d’un magatzem i un solar propietat de l’ajuntament en el C/Pintor Sorolla. Però, es podran vendre? A quin preu? Sembla un poc el conte de la lletera.

·         En el Capítol VI de DESPESSA (Gastos), Inversions Reals, es dóna una xifra de 676.132,50€. D’entrada sembla una quantitat significativa per a inversions, però.... es desglossa d’esta manera:

Es crea una partida per expropiació forçosa de                                                               545.057,50€

S’espera una subvenció per al Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2012                105.175,00€

Es destinen a obres menors                                                                                                    25.900,00€

Es a dir, que per a inversions reals només es destina l’exigua partida de 25.900 € per a obres menors. La resta és una subvenció per al PPOS (l’ajuntament no pagaria quasi res), i el 80% d’este capítol VI de Despesa, es reserva per a fer front a part del deute generat per la sentència desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs contenciós administratiu interposat contra la decisió de la Junta Provincial d’Expropiacions.

·         Hem de significar que el terreny expropiat ha José Grau Real va ser valorat per l’arquitecte municipal en poc més de mig milió d’euros, mentre que la Junta Provincial d’Expropiacions el valorà en més d’un milió, que després de la sentència del PSJCV ja passa d’1.600.000€.

Com les propietats de l’ajuntament del Capítol Vi d’Ingressos, Alienació d’Inversions Reals, no van a ser expropiades, sino que es volen vendre, molt ens temem que en lloc d’incrementar el seu valor, el resultat final, si la venda té lloc, serà prou inferior a la quantitat de 399.450,57€ indicada en l’informe de l’arquitecte municipal.

·         MESURES D’AUSTERITAT. “Congelar la pràctica totalidad de los impuestos”. Ja hem vist que no (IBI, 6’76% d’increment). A més, està no és una mesura d’austeritat, perquè congelaria els ingressos, per tant, les polítiques d’inversió i socials.

·         El equipo de gobierno deja patente...su firme apuesta por las políticas sociales”. Vejam:

o   A Serveis Socials es dediquen                                                                                        70.000€

(l’any 2011, 94,000€, per tant 24.000€ menys,

que sembla que es van retallar el 2011)

o   S’incrementa un 50% el conveni PAS APAS de 11.000€ passà a                        16.500€

o   Manteniment de col·legis. S’incrementa en un 28,57%.

§  De 14.000€ es passa a                                                                           18.000€

o   Beques de menjador, en 2011, 32.000€. En 2012,                                                   39.000€

o   Beques de llibres, igual.                                                                                                  16.000€

Segons la memòria d’alcaldia a polítiques socials es destinen en total, 159.500€ d’un pressupost DE 6.495.509,42€, açò suposa el 2,45%. Vaja “apuesta por las políticas sociales”

·         Més austeritat:

o   No es parla de suprimir els regals/caixes de nadal.

o   Malgrat que es rebaixen les retribucions a càrrecs polítics un 10%, l’assistència a òrgans col·legiats passà de 55.000€ en 2011 a 60.000 € en 2012. Com cada regidor de l’oposició acabarà cobrant poc més de 1.000€ a l’any, i en són 5, feu el compte quan s’embutxacaran els altres 7 regidors del PP (els que no tenen dedicació “parcial”. L’alcalde cobrarà més de 35.000€ bruts anuals).ACERT
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada