divendres, 12 de juny de 2015

PROPOSTES DE PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ PER A UN ACORD A TAVERNES BLANQUES

Aquesta nova corporació naix del desig de canvi de la ciutadania. La pluralitat, el diàleg i l’abandó de les velles i viciades pràctiques polítiques han de ser els fonaments de la gestió d’aquest equip de govern. Aquest canvi ha de basar-se en els principis de transparència en la informació; de participació de la ciutadania; de l’ús solidari, responsable i eficient dels recursos materials i personals de la nostra administració; de la delegació de les funcions; de la coresponsabilitat en la gestió, control i seguiment del programa electoral d’ambdues forces polítiques i dels acords assumits.
L’ajuntament ha de tornar a la ciutadania, situant les persones al centre.
L’auditoria econòmica, mitjançant la Sindicatura de Comptes –organisme públic- ha de ser el punt de partida d’aquest nou període polític. Les auditories veïnals –ferramentes per a interactuar amb la ciutadania- han de ser periòdiques, tant per a fer conèixer les propostes com per a ser conscients de l’opinió de la gent sobre les decisions a prendre en l’administració local.
Ha de facilitar-se a tots els grups polítics, un dossier complet amb la informació econòmica rellevant del municipi: pressupost amb el seu estat d'execució i nivell d'endeutament; document amb l’organigrama i la plantilla i, a cada regidor/a, un dossier de l'àrea de la qual és competent.
El grup de govern es compromet a promoure la participació ciutadana, millorant, reactivant o ampliant els mecanismes pertinents. Aquesta ferramenta d’aproximació i fiscalització de la ciutadania serà transversal, per la qual cosa, els òrgans de consulta i participació (Consells sectorials proposats en l’acord programàtic) s’hauran de constituir en un termini raonable fixat prèviament.
Les regidores i regidors elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua àrea que serà conegut per tot el grup de govern i disposaran d’horaris d'atenció a la ciutadania, que seran públics.
ACORD PROGRAMÀTIC
Les línies d’actuació que caracteritzaran aquest nou govern són: prioritzar l’ocupació i l’economia del bé comú, els drets de les persones, la transparència, el govern obert amb la participació ciutadana i el respecte pel nostre territori.
A més a més, la gestió d’aquest nou equip es basarà en el contingut íntegre d’ambdós programes electorals (el del PSPV-PSOE Tavernes Blanques i el de l’A.C.E.R.T.-Compromís).
TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ
● Fomentar la publicitat sobre els plens municipals a efectes d’incentivar l’assistència i difondre els acords plenaris, utilitzant la web i altres mitjans de comunicació.
● Realitzar els plens en un horari accessible per a la ciutadania (fixant-lo de forma participativa).
● Aprovar una ordenança que regule la participació ciutadana. Crear una Regidoria encarregada de dissenyar i implementar les consultes al poble sobre pressupost municipal, urbanisme, serveis,... Millorar el funcionament de les vies existents de participació física o virtual. Portar endavant els Consells Ciutadans Sectorials.
● Realitzar auditories veïnals per a conèixer el nivell de satisfacció, bon viure i benestar de Tavernes Blanques.
● Dissenyar pressupostos participatius mitjançant les aportacions de les diferents entitats ciutadanes i consultar a la població abans de la seua aprovació en el Ple.
● Realitzar periòdicament audiències públiques sobre la gestió municipal referida principalment a decisions i projectes rellevants.
● Potenciar l’ús de les instal·lacions públiques procurant dinamitzar aquests espais per al bé de la ciutadania.
● Establir espais municipals físics d’informació i participació ciutadana (panells, murs,…).
● Actualitzar i dinamitzar la Pàgina Web i les xarxes socials en les dues llengües cooficials adaptant-les per a persones amb discapacitats sensorials i afegint espais: ○ per a la publicació de les associacions cíviques i polítiques locals.
○ per a que els/les regidors/es donen resposta personalment i públicament a consultes ciutadanes: “El/La regidor/a respon” ○ per a publicar la gravació dels plens.
○ per a difondre la informació sobre la corporació municipal, la plantilla de personal, les contractacions d’obres i serveis, les finances municipals,…
(complint la legislació vigent i d’acord al plantejament de l’
Open Data
).
● Aprovar un Reglament de Mitjans de Comunicació per a garantir la pluralitat i la transparència de tots els mitjans locals. Millorar també la megafonia del poble.
● Celebrar les “Jornades de Patrimoni” on els ciutadans podran visitar les instal·lacions públiques. Es celebraran tallers per als més xicotets i es potenciarà la història del municipi.
● Oferir formació per a associacions i socis, on es podrà aprendre a portar la gestió de les seues entitats. Si reben ajudes municipals tindran l’obligació de justificar les despeses davant l’Ajuntament.
● Estudiar la implantació d’un rebut únic per a impostos com l’IBI (Impost de Béns
Immobles) i l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) que es puga fraccionar en tres o sis mesos atenent les dificultats de les famílies per afrontar el pagament en determinats períodes de l’any.
● Exigir el compliment de l’acord entre l’Ajuntament i l’empresa Lladró sobre el manteniment del Parc Rei En Jaume.

EL BENESTAR DE LES PERSONES
Cal contribuir al benestar de tota la població, tractant a les persones en condicions d’igualtat. Per això, proposem:
● Realitzar campanyes d’informació, sensibilització i prevenció sobre diferents problemàtiques d’àmbit sanitari adaptades als diversos col·lectius socials amb la col·laboració d’entitats no-governamentals.
● Crear una comissió socio-sanitària entre professionals sanitaris i socials.
● Reivindicar QUE TORNE el servei d’urgències a Tavernes Blanques.
● Negociar amb la Conselleria de Sanitat l’ampliació, a les vesprades, del servei de fisioterapeuta en el nostre ambulatori.
● Crear un Banc del Temps coordinat des de l’Ajuntament (intercanvi de serveis per temps de forma voluntària).
● Establir un servei d’atenció per a orientar i informar a la població afectada per diverses problemàtiques socials (desnonaments, …).
● Promoure programes d’atenció a malalts mentals.
● Incloure en els pressupostos una partida contra l’exclusió social i la pobresa.
● Fomentar la creació d’un servei de prevenció de toxicomanies, de programes contra el sedentarisme, de facilitació de l’accés de totes les persones a l’esport i a l’activitat física, segons les seues necessitats i peculiaritats.
● Col·laborar plenament amb aquelles associacions de malalts que actuen al nostre municipi proposant-los programes d’actuació.
Dones
● Desenvolupar un Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, així com la seua implementació.
● Convocar el Consell de Gènere i Dona que vertebre totes les actuacions en matèria d’igualtat.
● Impulsar que les associacions puguen incloure entre els seus objectius de treball la igualtat de gènere.
● Millorar el protocol d’actuació contra la violència sobre les dones i el dotar-lo de més mitjans.
● Oferir assistència jurídica i assessorament legal en temes de família a aquells que per motius econòmics no puguen pagar-ho.
● Potenciar la creació d’un habitatge social on poder acollir les dones maltractades.
Gent gran
● Mancomunar un Centre de Dia o, si és possible, reivindicar la seua construcció.
● Dignificar i millorar les actuals instal·lacions de la Llar de Jubilats/des.
● Crear un Consell Municipal de la Gent Gran.
● Desenvolupar un projecte transversal de “Gent gran activa” (millorar oferta d’oci, d’autonomia i dels tallers de memòria,…) ● Potenciar la Setmana del Major.
● Acordar una subvenció destinada al funcionament de l’Associació de Jubilats.
● Facilitar l’ajuda a domicili o la tramitació de l’ingrés en una residència per tal que els majors puguen decidir on viure.
● Negociar l’adquisició de l’Abonament Or de l’EMT subvencionat des de l’Ajuntament. Joventut
● Crear un Consell Municipal de la Joventut.
● Fomentar l’oferta lúdico-formativa de la joventut amb espais d’oci saludable, dels que es puga gaudir tant pel dia com per la nit.
● Promoure el valencià en la vida diària dels joves mitjançant l’esport i les activitats culturals tradicionals.
● Impulsar un Pla d’Ocupació jove.
● Aprofitar totes les beques i subvencions que puguem per tal d’incorporar els joves a l’Ajuntament, amb la finalitat d’obtindre el màxim d’experiència laboral.
● Ampliar l’horari de la Biblioteca en període d’exàmens.
Immigran ts
● Elaborar un Programa Integral de Mediació Intercultural coordinat entre tots els centres educatius i l’Ajuntament (serveis socials, ...).
Discapacitats/des
● Mancomunar un centre ocupacional.
● Elaborar un Pla d’accessibilitat urbana i eliminar les barreres arquitectòniques.
● Elaborar un Programa d’atenció i respir per a les persones cuidadors/es.
L’OCUPACIÓ I L’ECONOMIA
 Fomentar el treball estable i de qualitat. Agilitzar els tràmits per a l’obertura de negocis.
 Realitzar itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral per atendre els grups de difícil incorporació al món laboral en aquest context i als grups en situació de risc d’exclusió mitjançant la figura de l’Agent de Desenvolupament Local.
 Difondre, promocionar i facilitar formació gratuïta, especialment a persones desocupades o d’economia precària.
 Dissenyar un Pla d’Ocupació Local global, fent consultes a la població aturada, a través de figures mixtes o pròpies (EMCORP,…).
 Consultar el SERVEF per a conèixer la situació de desocupació al nostre municipi i les oportunitats d’ocupació a escala territorial.
 Fomentar el cooperativisme i facilitar l’accés a l’emprenedoria a col lectius amb escassos recursos.
 Participar en l‘organització de fires comarcals de productes agraris i d’artesania.
 Establir mecanismes per fer un control transparent de les borses de treball municipal.
 Retornar a l’administració municipal serveis abans privatitzats.
 Dinamitzar el Mercat Municipal i facilitar l’ocupació d’el màxim de parades.
 Permetre la venda d'aliments al mercat ambulant dels divendres.
 Impulsar projectes que incentiven la compra en el comerç local –“la ruta de la tapa”, una targeta de compra local,…-.
 Establir ajudes de serveis socials amb vals de comerç local.
 Dissenyar una ordenança per a substituir algunes sancions de caire econòmic per serveis a la comunitat, especialment enfocats a la joventut i a les persones en risc d’exclusió social.
 Elaborar un pla de control de la despesa innecessària i posar-lo en pràctica (llum, gasolina, …).
 Realitzar auditories econòmiques per conèixer l’estat actual dels comptes.
 Rebaixarem el deute amb els bancs que ens ha llegat el PP, sempre que no es vegen compromesos els serveis socials.
 Fer un ús sostenible i eficient de tots els recursos municipals.
 Mancomunar serveis per ampliar-ne l’oferta i alhora reduir costos.
EDUCACIÓ
● Revitalitzar el Consell Escolar Municipal.
● Desenvolupar la formació de persones adultes, tant de forma reglada (obtenció del Certificat en Secundària) com d’aprenentatge al llarg de la vida (idiomes, informàtica,...).
● Dotar de material educatiu i tecnològic l’Escola de Persones Adultes en pro d’adaptar l’oferta als temps i a les necessitats actuals i facilitar el procés ensenyança-aprenentatge.
● Facilitar Aules Matinals que permeten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Oferir la utilització de les instal·lacions escolars i de l’Institut, fora de l’horari
lectiu, per a realitzar cursos o activitats (música, esports,…) –
Escoles Obertes
-.
● Recuperar l’Escola de Mares i Pares durant tota l’etapa formativa.
● Estudiar opcions que permeten la unificació de les escoles i nivells educatius dins del municipi.
● Lluitar per a aconseguir la construcció d’un col·legi d’educació infantil i primària que elimine els barracons existents actualment.
● Adequar les instal·lacions de l’Escola Municipal Infantil a la normativa vigent, la qual cosa suposa començar per crear un Pla d’Evacuació.
● Desenvolupar un Programa Integral contra l’absentisme escolar coordinat entre els equips docents, les AMPES i l’administració local.
● Impulsar les beques de menjador escolar i cercar mecanismes per a mantenir oberts els menjadors durant els períodes de vacances.
● Organitzar la gestió municipal d’intercanvi de llibres escolars entre els alumnes dels diferents nivells educatius. Ajudar les famílies en l’adquisició de llibres escolars.
● Crear un
camí o ruta escolar
senyalitzada que fomente l’accés autònom de l’alumnat a
peu als centres escolars de primària, amb la col·laboració necessària de les famílies i de la policia local.
● Posar el nostre esforç per tornar a celebrar les Trobades d’Escoles en Valencià.
● Incorporar noves activitats a l’Escola d’Estiu: esport, ecologia, idiomes, cultura valenciana, ...
● Reivindicar i recolzar la recuperació del Cicle Superior d’Administració i Finances suprimit per Conselleria el curs passat.
CULTURA
● Potenciar la cultura per a tots i totes.
● Crear un Consell Municipal de Cultura amb la col·laboració de les diverses entitats i associacions del poble per a promoure les activitats culturals.
● Millorar les dotacions de la Casa de la Cultura i de l’Espai Jove, tant en infraestructura com en recursos materials.
● Habilitar un espai on poder gaudir de teatre, cinema, música, dansa, presentacions de llibres, ...
● Dissenyar i publicar una agenda mensual d’activitats lúdiques i culturals, amb la participació d’entitats socials i orientada a tots els públics.
● Ampliar l’oferta de cursos i altres activitats mancomunant-se amb altres municipis, Diputació, Generalitat i altres Organitzacions sense ànim de lucre, així com promoure la participació en aquests.
● Aprovar un reglament de normalització lingüística del valencià.
● Instal·larem una zona wifi per a ús comú en tots els edificis públics municipals i jardins, mitjançant ajudes i projectes de la Diputació de València.
● Comptarem amb una sala infantil a la Biblioteca Municipal.
● Promourem i millorarem les activitats existents: Mercat Nadalenc, Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Falles, Festes Patronals, ...
● Redacció d’una ordenança municipal per a la gestió i cessió dels espais públics a les diferents associacions i col·lectius.
URBANISME, TRANSPORT I MEDI AMBIENT
● Signar i participar activament en el “Pacte d’Alcaldes”.
Urbanisme
● Paralització i revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Tavernes Blanques
● Fer un estudi del trànsit amb l’objectiu de trobar solucions a l’entramat existent. Demanar a la Generalitat la construcció d’un pont-passarel·la sobre el barranc del Carraixet i una variant Surest des de San Miquel del Reis per a descongestionar el transit per dins de Tavernes Blanques.
● Realitzar un Pla d’Acció per al foment de l’Energia sostenible, sobre tot en edificis i instal·lacions municipals.
● Construir carrils bicis entre Tavernes i les poblacions limítrofs.
● Millorar l’accessibilitat per a persones amb discapacitat física en tot el municipi.
● Construir els ressalts dels carrers d’acord a la legislació vigent.
● Crear un pla de pavimentació de carrers per a reparar de forma periòdica els paviments deteriorats i els passos de vianants descolorits, i no fer-ho únicament en els mesos previs a les eleccions.
● Optimitzarem l’aparcament als nostres carrers.
● Crear un Programa Municipal de lloguer segur d’habitatges buits.
● Establir mesures de foment de lloguer de les vivendes en propietat dels bancs per a que les oferisquen amb lloguers socials.
● Intervindrem als casos de desnonament en el municipi per a evitar que cap veí es quede al carrer. Transport
● Millorar el transport públic entre Tavernes Blanques i els municipis confrontats, especialment amb Alboraia, recuperant l’autobús i ampliant el seu horari per connectar-lo amb l’estació de metro Peris-Aragó.
● Estudiar la reapertura del camí antic d’Alboraia (l’Alqueria de Manetes).
● Reivindicarem l’arribada de la línia 9 de Metrovalencia (nou tram curt de la línia 3)
● Reduir la velocitat de circulació per l’antiga carretera de Barcelona per tal de protegir els passos per als vianants.
Medi Ambient
● Realitzar campanyes de conscienciació per evitar els excrements dels animals, dotar d’infraestructures (pipicans, parc caní,…) i aplicació de la normativa en cas necessari.
● Potenciar polítiques i campanyes educatives orientades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar residus.
● Establir l’adaptació dels contenidors a les necessitats reals, així com la neteja viaria d’acord a les possibilitats existents, demanant si cal una revisió del contracte de neteja.
● Impulsar l’ús de productes ecològics per a tractar els parcs i jardins evitant així tot tipus de toxicitat.
● Optimitzar el sistema de regadiu en parcs i jardins, col·laborant així mateix a mantenir els arbres en perfecte estat de poda i conservació.
● Creació d’Horts Urbans per a evitar zones abandonades i contribuir a l’ocupació dels majors i/o aturats/des, demanant si cal l’ajuda del consorci Pactem Nord.
● Garantir l’arreplega d’animals abandonats per una protectora.
● Ampliar l’horari dels parcs i creació del projecte “Parcs amb Història” on es conte una història del municipi en cada parc.
● Promoure un Pacte del Carraixet on establirem actuacions com a rutes per a corredors o informació sobre l’ecosistema; hi haurà que tenir la voluntat d’instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, encarregada del seu manteniment, a que netege la llera del barranc i controle els abocaments fecals amb regularitat i eficàcia.
ELS ESPORTS
● Acabar la construcció del pavelló cobert i dotar-lo del material necessari, així com adaptar-lo per a persones amb mobilitat reduïda.
● Itinerari per a conèixer els quilòmetres caminats i fomentar la vida saludable.
● Recuperar l’experiència de les escoles esportives municipals potenciant l’aspecte educatiu i minimitzant l’aspecte competitiu.
● Potenciar l’accessibilitat per a discapacitats/des en matèria d’esports.
● Afavorir els esports per a tothom. Dotar els parcs de recursos per a fer esport adaptat a diferents franges d’edat i garantir el seu manteniment.
● Promourem la gestió directa des de la regidoria d’Esports, en combinació amb els clubs locals. Promourem des del multiesport fins a l’esport per als majors.
● Dins de les possibilitats econòmiques subvencionarem als clubs per al millor desenvolupament de les seues activitats.
● Fomentarem els esports autòctons com la pilota valenciana, millorant les instal·lacions actuals amb la dotació de pistes que tinguen el material adequat per a la bona pràctica, així com la construcció de graderies per al públic.
● Continuarem impulsant el running amb carreres solidàries i acords amb Alboraia per fer la Ruta del Running.
● Revisarem els preus de la Piscina Municipal.
SEGURETAT CIUTADANA
● Vetlarem pel bon funcionament de les actuacions de la nostra Policia Local i promourem la vigilància a peu pels nostres carrers.
● Juntament amb les forces de seguretat locals, efectuarem campanyes de sensibilització contra l’assetjament escolar i el consum de drogues, de prevenció de la violència de gènere entre els escolars i per l’ús responsable de les noves tecnologies.
● Fomentarem la seguretat vial per a escolars, la prevenció d’accidents amb productes pirotècnics i el respecte a l’alié i als béns municipals.
● Reforçar la vigilància de la Policia Local en les entrades i eixides al centres escolars i a l’Institut.
● Impulsarem xerrades que vagen orientades a la prevenció d’estafes en els domicilis particulars i en els comerços, així com a la prevenció d’accidents domèstics.
● Dotarem al cos de Protecció Civil del municipi de millor material i d’un local adaptat per a la feina i les reunions, a més de cursos de formació i dotació d’equips de comunicació.
FESTES
● Potenciarem les festes amb l’ajuda i la implicació dels veïns i col·lectius, tant en el seu disseny com en la seua realització.
● Donarem un major suport als projectes i activitats de les entitats i associacions culturals del nostre municipi, per la qual cosa realitzarem reunions periòdiques amb elles.
● Fomentarem i donarem a conèixer les nostres tradicions.
● Proposarem que siguen itinerants els principals esdeveniments festius i culturals, recorrent successivament les diferents zones de la població cada any.
● Promocionarem les nostre festes activament a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.
SOBRE L'ORGANITZACIÓ POLITICA DE L'AJUNTAMENT
El grup de govern estarà composat per la persona que ostente l'alcaldia i els/les regidors/es de tots els grups que donen suport al govern municipal.
L’alcaldia es compartirà entre PSPV-PSOE Tavernes Blanques i l’A.C.E.R.T.-Compromís, així com la resta de responsabilitats, creant cohesió en l’equip de govern, encara que no siga la mateixa força política.
Durant el període que l’alcaldia l’ostente el PSPV-PSOE Tavernes Blanques, la 1r Tinent Alcalde serà de i l’A.C.E.R.T.-Compromís i quan l’alcaldia l’ostente i l’A.C.E.R.T.-Compromís, la 1r Tinent Alcalde serà del PSPV-PSOE Tavernes Blanques.
El grup de govern haurà de trobar-se almenys quinzenalment: com a mínim, es a dir una reunió mensual amb tots els components i una reunió mensual amb els portantveus, per coordinar la política municipal i preparar plens i comissions. En estes reunions hi haurà un secretari d'actes que deixarà constància dels acords presos.
Proposem que la Junta de Govern local (JGL), en les proporcions que marca la llei, atenent a la seua representació dins l’equip de govern, la integren: 3 PSPV-PSOE Tavernes Blanques, 2 A.C.E.R.T.- Compromís.
La junta de Govern municipal es reuniria quinzenalment amb caràcter ordinari i quan faça falta amb caràcter extraordinari.
Estem disposats si cal, a establir un règim disciplinari intern per aquells components del grup de govern que s’absenten injustificadament als òrgans de govern i per als regidors/es amb delegacions que facen dexació de la dedicació a la seua àrea.
Es constituiria una comissió de seguiment, no formada per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats en el pacte o per a la resolució de conflictes que es puguen plantejar. La seua composició serà equitativa entre les dues forces polítiques.
Els grups municipals podran comptar amb col.laboradors, als efectes d'accés a les dependències municipals i ajuda a les tasques dels regidors. El seu lloc de treball serà el despatx del grup municipal. El seu nomenament es faria oficial, no tindrien cap retribució i deixem oberta la possibilitat de limitar el seu nombre, en proporció a la composició dels grups municipals.
SOBRE ELS CÀRRECS PUBLICS I LA SEUA RETRIBUCIÓ
L'alcaldia tindrà dedicació plena, per a garantir l’atenció necessària d’acord a la responsabilitat que aquesta funció exigeix. L’agenda de les seues funcions serà pública, mostrant amb plena transparència l’exercici de les seues responsabilitats. El seu règim econòmic, serà com fins ara, el salari (base+complements) que tinga al seu treball, repartit en 14 pagues. En cas de no ser asalariat o estar en l'atur, un màxim de 3 vegades el SMI.
L'alcaldia assumiria aquelles àrees que requereixen una dedicació plena, com són: serveis municipals, hisenda i personal. Esta atribució es podrà modificar, segons la configuració final de les àrees i la seua distribució.
La resta de regidors del grup de govern, cobraran d’acord allò estipulat i amb el compliment de les seues funcions proporcional a les retribucions.
En cas que algun regidor abandone el govern, se li retirarà la seua delegació i la seua
retribució i passarà cobrar per assistències.
Els regidors de l'oposició cobraran per assistències com fins ara. Una quantitat fixa per comissió i un altra per ple, amb la periodicitat que marca la llei (com a mínim).
ELS ORGANS ADMINISTRATIUS I POLITICS DE GOVERN
Així mateix es repartirà la representació en els òrgans de representació supramunicipals:
EMSHI (PSPV-PSOE Tavernes Blanques)
EMTRE (A.C.E.R.T.-Compromís)
Les comissions informatives s’agruparan com actualment i la seua composició vé determinada per llei. La presidència de cadascuna de les árees recaurà en grup polític del govern municipal, de forma que tots es responsabilitzen del seu bon funcionament. Per assegurar l'aprovació dels temes a debat i votació, l'assistència a estos òrgans és inexcusable. Aquells grups que disposen de titulars i de suplents, s'organitzaran internament com cal, per assegurar esta presència.
Amb la representació actual s'acorda tenir un membre per comissió i partit amb vot ponderat (el seu vot equival als regidors que té al ple)
Les comissions informatives es realitzaran la setmana prèvia al ple i el ple es realitzarà a una altra hora de l’actual (fixada participativament), facilitant l’assistència de la ciutadania. Tanmateix, s’acorda el compromís de gravar els plens i penjar-los a la pàgina web de l’Ajuntament de Tavernes Blanques.
ÀREES DE GESTIÓ
L’alcaldia
Personal, Hisenda, Urbanisme i expropiacions i Serveis Municipals.
PSOE
Cultura
Festes
Esports
Joventut
Major
Seguretat Ciutadana
Residus sòlids urbans i neteja
Cementiri
A.C.E.R.T- COMPROMIS
Participació ciutadana i societat de la informació
Promoció econòmica (ocupació i comerç)
Dona
Serveis socials
Educació
Promoció Lingüística
Parcs i JardinsPROPUESTAS DE PRINCIPIOS Y ORGANIZACIÓN PARA UN ACUERDO EN TAVERNES BLANQUES
Esta nueva corporación nace con el deseo de cambio de la ciudadanía y la pluralidad; el diálogo y el abandono de las viejas y viciadas prácticas políticas deben ser los fundamentos de la gestión de este equipo de gobierno. Debe basarse en los principios de transparencia en la información, participación de la ciudadanía, del uso solidario, responsable y eficiente de los recursos materiales y personales de nuestra administración, de la delegación de las funciones, corresponsabilidad en la gestión, control y seguimiento del programa electoral de ambas fuerzas políticas y los acuerdos.
El ayuntamiento tiene que volver a la ciudadanía, situando a las personas en el centro. La
auditoría económica, mediante la
Sindicatura de C omptes
-organismo público- debe ser el
punto de arranque de este nuevo periodo político y las auditorías vecinales -herramientas para interaccionar con la ciudadanía- deben ser periódicas, tanto para dar a conocer las propuestas como para ser conscientes de la opinión de la gente sobre las decisiones a tomar en la administración local.
Debe facilitarse a todos los grupos políticos, un dossier completo con la información económica relevante del municipio: presupuesto, estado de ejecución del mismo, nivel de endeudamiento también un dossier con organigrama y plantilla, y un dossier a cada concejal / a del área de la que es competente.
El grupo de gobierno se compromete a ampliar la participación ciudadana, mejorando, reactivando o ampliando los mecanismos pertinentes. Esta herramienta de aproximación y fiscalización de la ciudadanía será transversal y, por ello, los órganos de consulta y participación (Consejos sectoriales propuestos en el acuerdo programático) deberán constituirse en un plazo razonable y fijado previamente.
Los concejales y las concejalas elaborarán un plan de trabajo y funcionamiento para su área que serán conocidos por todo el grupo de gobierno y dispondrán de horarios de atención a la ciudadanía, que serán públicos.
ACUERDO PROGRAMÁTICO
Las líneas de actuación que caracterizarán este nuevo gobierno serán: priorizar el empleo y la economía del bien común, los derechos de las personas, la transparencia, el gobierno abierto y la participación ciudadana, y el respeto por nuestro territorio.
La gestión de este nuevo equipo se basará en el contenido íntegro de ambos programas electorales (el del PSPV Tavernes Blanques y el del ACERT-Compromís).
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
● Fomentar la publicidad sobre los plenos municipales a efectos de incentivar la asistencia y difundir los acuerdos plenarios, utilizando la web y otros medios de comunicación. ● Realizar los plenos en un horario accesible para la ciudadanía (fijándolo de manera participativa).
● Aprobar una ordenanza que regule la participación ciudadana y crear una Concejalía encargada de diseñar e implementar las consultas al pueblo sobre presupuesto municipal, urbanismo, servicios, ... y mejorar el funcionamiento de las vías de participación
existentes, tanto física como virtual. Llevaremos adelante los Consejos Ciudadanos Sectoriales.
● Realizar auditorías vecinales para conocer el nivel de satisfacción, buen vivir y bienestar de Tavernes Blanques.
● Diseñar presupuestos participativos mediante las aportaciones de las diferentes entidades ciudadanas y la consulta a la población antes de su aprobación en el Pleno. ● Realizar audiencias públicas periódicamente sobre la gestión municipal y otros decisiones y proyectos relevantes.
● Potenciar el uso de las instalaciones públicas para dinamizar estos espacios para el bien de la ciudadanía.
● Establecer espacios municipales físicos de información y participación ciudadana (paneles, muros, ...).
● Actualizar y dinamizar la Página Web y las redes sociales en las dos lenguas oficiales añadiendo espacios:
○ para la publicación de las asociaciones cívicas y políticas locales.
○ para que los / las concejales / as dan respuesta personalmente y públicamente a ○ para publicar la grabación de los plenos.
○ para difundir la información sobre la corporación municipal, así como la plantilla, consultas ciudadanas: "El / La concejal / a responde" las contrataciones de obras y servicios, las finanzas municipales, ... (cumpliendo la legislación vigente y de acuerdo al planteamiento del Open Data).
○ Adaptándose la para personas con discapacidades sensoriales.
● Aprobación de un Reglamento de Medios de Comunicación para garantizar la pluralidad y la transparencia de todos los medios locales. Mejoraremos también la megafonía del pueblo.
● Celebraremos las "Jornadas de Patrimonio" donde los ciudadanos podrán visitar las instalaciones públicas, se celebrarán talleres para los más pequeños y se potenciará la historia del municipio.
● Ofreceremos formación para asociaciones y socios, y así que aprendan a llevar la gestión de sus entidades. Si reciben ayudas municipales se les obligará a justificar los gastos ante el Ayuntamiento.
● Estudiaremos la implantación de un recibo único para impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) que se pueda fraccionar en tres o seis meses atendiendo a las dificultades de las familias para afrontar el pago en determinados periodos del año.
● Exigiremos el cumplimiento del acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa Lladró sobre el mantenimiento del Parque Rei En Jaume.
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
Hay que contribuir al bienestar de toda la población, tratando a las personas en condiciones de igualdad. Por eso, proponemos:
● Realizar campañas de información, sensibilización y prevención sobre diferentes problemáticas de ámbito sanitario adaptadas a los diversos colectivos sociales con la colaboración de entidades no-gubernamentales.
● Creación de una comisión socio-sanitaria entre profesionales sanitarios y sociales.
● Reivindicar QUE VUELVA el servicio de urgencias a Tavernes Blanques.
● Negociaremos con la Conselleria de Sanidad la ampliación del servicio de fisioterapeuta en las tardes en nuestro ambulatorio.
● Creación de un Banco del Tiempo coordinado desde el Ayuntamiento (intercambio de
servicios por tiempo de forma voluntaria).
● Establecer un servicio de atención para orientar e informar a la población afectada por diversas problemáticas sociales (desahucios, ...).
● Promover programas de atención a enfermos mentales.
● Incluiremos los presupuestos una partida contra la exclusión social y la pobreza. ● Fomentaremos la creación de un servicio de prevención de toxicomanías, así como programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las personas en el deporte y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades.
● Colaboración llena con aquellas asociaciones de enfermos que actúan en nuestro municipio y les propondremos programas de actuación para los mismos. Mujeres
● Desarrollar un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como su implementación.
● Convocaremos el Consejo de Género y Mujer que vertebre todas las actuaciones en materia de igualdad.
● Impulsaremos que las asociaciones puedan incluir entre sus objetivos de trabajo la igualdad de género.
● Mejoraremos el protocolo de actuación contra la violencia sobre las mujeres y el dotaremos de mayores medios.
● Ofreceremos asistencia jurídica y asesoramiento legal en temas de familia para aquellas familias que por motivos económicos no puedan pagarlo.
● Potenciaremos la creación de una vivienda social donde poder acoger a las mujeres maltratadas.
Personas mayores
● Mancomunar un Centro de Día, o si es posible, reivindicar su construcción. ● Dignificar y mejorar las actuales instalaciones del Hogar de Jubilados / diciembre ● Crear un Consejo Municipal de las Personas Mayores.
● Desarrollar un proyecto transversal de "Personas mayores activas" (mejorar oferta de ocio, de autonomía y realizar talleres de memoria, ...) ● Potenciar la Semana del Mayor.
● Se dotará una subvención destinada al funcionamiento de la Asociación de Jubilados. ● Los mayores tienen derecho a decidir dónde viven, por eso facilitaremos la ayuda a domicilio o la tramitación del ingreso en una residencia.
● Se negociará la adquisición del Abono Oro de la EMT subvencionado desde el Ayuntamiento.
Juventud
● Crear un Consejo Municipal de la Juventud.
● Fomentar la oferta lúdico-formativa de la juventud y crear espacios de ocio saludable, que puedan disfrutar tanto para el día como por la noche.
● Promover el valenciano en la vida diaria de los jóvenes a través del deporte y las actividades culturales tradicionales.
● Impulsaremos un Plan de Empleo joven.
● Aprovecharemos todas las becas y subvenciones que podamos para incorporar a los jóvenes al Ayuntamiento, para que obtengan el máximo de experiencia laboral. ● Ampliación del horario de la Biblioteca en período de exámenes.
Inmigrantes
● Programa Integral de Mediación Intercultural coordinado entre todos los centros educativos y el Ayuntamiento (servicios sociales, ...).
Discapacitados / as
● Mancomunar un centro ocupacional.
● Plan de accesibilidad urbana y eliminación de barreras arquitectónicas.
● Programa de atención y respiro a las personas cuidadores / as.
EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA
● Fomentar el trabajo estable y de calidad. Agilizar los trámites para la apertura de negocios.
● Realizar itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para atender a los grupos de difícil incorporación al mundo laboral en este contexto ya los grupos en situación de riesgo de exclusión mediante la figura del Agente de Desarrollo Local. ● Dar difusión, promocionar y facilitar formación gratuita, especialmente en personas desocupadas o de economía precaria.
● Realizar un Plan de Empleo Local global, haciendo consultas a la población parada, a través de figuras mixtas o propias (EMCORP, ...).
● Consultas al SERVEF para conocer la situación de desempleo en nuestro municipio y las oportunidades de empleo a escala territorial.
● Fomentar el cooperativismo y facilitar el acceso a la emprendeduría a colectivos con escasos recursos.
● Participar en la organización de ferias comarcales de productos agrarios y de artesanía.
● Establecer mecanismos para hacer un control transparente de las bolsas de trabajo municipal.
● Devolver a la administración municipal servicios antes privatizados.
● Dinamizar el Mercado Municipal y crear facilidades para ocupar el máximo de paradas.
● Permitir la venta de alimentos en el mercado ambulante del viernes.
● Impulsar proyectos que incentivan la compra en el comercio local - "la ruta de la tapa ", una tarjeta de compra local, ... -.
● Establecer ayudas de servicios sociales con vales de comercio local.
● Diseñar una ordenanza para sustituir algunas sanciones de tipo económico para servicios a la comunidad, especialmente enfocados a la juventud ya las personas en riesgo de exclusión social.
● Realizar un estudio para controlar el gasto innecesario y meterlo en práctica (luz, gasolina, ...).
● Realizar auditorías económicas para conocer el estado actual de las cuentas. ● Rebajaremos la deuda con los bancos que nos ha legado el PP, siempre y cuando no se vean comprometidos los servicios sociales.
● Haremos un uso sostenible y eficiente de todos los recursos municipales. ● Mancomunar servicios para ampliar la oferta de los mismos y que puedan ayudarnos a reducir costes.
EDUCACIÓN
● Revitalizar el Consejo Escolar Municipal.
● Desarrollar la formación de personas adultas, tanto de forma reglada (obtención del Certificado en Secundaria) como de aprendizaje a lo largo de la vida (idiomas, informática,
...).
● Dotar de material educativo y tecnológico la Escuela de Personas Adultas en pro de adaptar la oferta a los tiempos y las necesidades actuales y facilitar el proceso enseñanza-
aprendizaje.
● Facilitar Aulas Matinales que permiten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como ofrecer la utilización de las instalaciones escolares y del Instituto fuera el horario lectivo, para realizar cursos o actividades (música, deportes, ...) -Escuelas abiertas-
● Recuperar la Escuela de Madres y Padres durante toda la etapa formativa. ● Estudiar opciones que permiten la unificación de las escuelas y niveles educativos dentro del municipio.
● Lucharemos para conseguir la construcción de un colegio de infantil y primaria que elimine los barracones existentes actualmente.
● Adecuar las instalaciones de la Escuela Municipal Infantil en la normativa vigente, la cual supone empezar por crear un Plan de Evacuación.
● Desarrollar un Programa Integral contra el absentismo escolar coordinado entre los equipos docentes, las AMPAS y la administración local.
● Impulsar las becas del comedor escolar y buscar mecanismos para mantener los comedores escolares durante los períodos de vacaciones.
● Organización y gestión municipal sobre el intercambio de libros escolares entre los alumnos de los diferentes niveles educativos. Ayuda a las familias para la adquisición de libros escolares.
● Creación de un camino o ruta escolar señalizada que fomente el acceso autónomo de el alumnado a pie a los centros escolares de primaria, con la colaboración necesaria de las familias y de la policía local.
● Pondremos nuestro esfuerzo en volver a celebrar las
Trobades d'Escoles en Valencià
.
● Incorporaremos nuevas actividades en la Escuela de Verano: deporte, ecología, idiomas, cultura valenciana, ...
● Reivindicaremos y apoyar la recuperación del Ciclo Superior de Administración y Finanzas suprimido por Conselleria el curso pasado.
CULTURA
● Potenciar la cultura para todos y todas.
● Crear un Consejo Municipal de Cultura con la colaboración de las diversas entidades y asociaciones del pueblo para promover las actividades culturales.
● Mejorar las dotaciones de la Casa de la Cultura y del Espacio Joven, tanto en infraestructura como en recursos materiales.
● Habilitar un espacio donde poder disfrutar de teatro, cine, música, danza, presentaciones de libros, ...
● Diseñar y publicar una agenda mensual de actividades lúdicas y culturales, con la participación de entidades sociales y orientada a todos los públicos.
● Ampliar la oferta de cursos y otras actividades mancomunando con otros municipios, Diputación, Generalitat y otras Organizaciones sin ánimo de lucro, así como promover la participación en los mismos.
● Aprobar un reglamento de normalización lingüística del valenciano.
● Instalaremos una zona wifi para uso común en todos los edificios públicos municipales y jardines, mediante ayudas y proyectos de la Diputación de Valencia.
● Contaremos con una sala infantil en la Biblioteca Municipal.
● Promoveremos y mejoraremos las actividades existentes: Mercado Navideño, Cabalgata de Reyes, Carnaval, Fallas, Fiestas Patronales, ...
● Redacción de una ordenanza municipal para la gestión y cesión de los espacios públicos a las diferentes asociaciones y colectivos.
URBANISMO, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE
● Firmar y participar activamente en el "Pacto de Alcaldes".
Urbanismo
● Paralización y revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tavernes Blanques ● Hacer un estudio del tráfico con el objetivo de encontrar soluciones al entramado existente. Pedir a la Generalitat la construcción de un puente-pasarela sobre el barranco del Carraixet y una variante Sureste desde San Miguel de los Reyes para descongestionar el tránsito por dentro de Tavernes Blanques.
● Realizar un Plan de Acción para el fomento de la Energía sostenible, sobre todo en edificios e instalaciones municipales.
● Construir carriles bicis entre Tabernas y las poblaciones limítrofes.
● Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad física en todo el municipio.
● Construir los resaltes de las calles de acuerdo a la legislación vigente. ● Crear un plan de pavimentación de calles para reparar de forma periódica los pavimentos deteriorados y los pasos de peatones descoloridos, y no hacerlo únicamente en los meses previos a las elecciones.
● Optimizaremos el aparcamiento en nuestras calles.
● Crear un Programa Municipal de alquiler seguro de viviendas vacías.
● Establecer medidas de fomento de alquiler de las viviendas en propiedad de los bancos para a que las ofrezcan con alquileres sociales.
● Intervendremos los casos de desahucio en el municipio para evitar que ningún vecino se quede en la calle.
Transporte
● Mejorar el transporte público entre Tavernes Blanques y los municipios colindantes, especialmente con Alboraia, recuperando el autobús y ampliando su horario para conectarse con la estación de metro Peris-Aragó.
● Estudiar la reapertura del camino antiguo de Alboraia (la Alquería de Manitas).
● Reivindicaremos la llegada de la línea 9 de Metro (nuevo tramo corto de la línea 3) ● Reducir la velocidad de circulación por la antigua carretera de Barcelona para proteger los pasos peatonales.
Medio Ambiente
● Realizar campañas de concienciación para evitar los excrementos de los animales, dotar de infraestructuras (pipicans, parque canino, ...) y aplicación de la normativa en caso necesario.
● Potenciar políticas y campañas educativas orientadas a Reducir, Reutilizar y
Reciclar residuos
● Establecer la adaptación de los contenedores a las necesidades reales, así como la limpieza vial de acuerdo a las posibilidades existentes, pidiendo si es necesaria una revisión del contrato de limpieza.
● Impulsar el uso de productos ecológicos para tratar los parques y jardines evitando así todo tipo de toxicidad.
● Optimizar el sistema de regadío en parques y jardines, colaborando asimismo a mantener los árboles en perfecto estado de poda y conservación.
● Creación de Huertos Urbanos para evitar zonas abandonadas y contribuir al empleo los mayores y / o parados / as, pidiendo si es necesario la ayuda del consorcio Pactem Nord.
● Garantizar la recogida de animales abandonados por una protectora.
● Ampliar el horario de los parques y creación del proyecto "Parques con Historia" donde se cuento una historia del municipio en cada parque.
● Promover un Pacto del Carraixet donde estableceremos actuaciones como rutas para corredores o información sobre el ecosistema; habrá que tener la voluntad de instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, encargada de su mantenimiento, en que limpie el cauce del barranco y controle los vertidos fecales con regularidad y eficacia.
DEPORTES
● Terminar la construcción del pabellón cubierto y dotarlo del material necesario, así como adaptarlo para personas con movilidad reducida.
● Itinerario para conocer los kilómetros andados y fomentar la vida saludable.
● Recuperar la experiencia de las escuelas deportivas municipales potenciando el aspecto educativo y minimizando el aspecto competitivo.
● Potenciar la accesibilidad para discapacitados / as en materia de deportes.
● Favorecer los deportes para todos. Dotar a los parques de recursos para hacer deporte adaptado a diferentes franjas de edad y garantizar su mantenimiento.
● Promoveremos la gestión directa desde la concejalía de Deportes, en combinación con los clubes locales. Promoveremos desde el multideporte hasta el deporte para los mayores.
● Dentro de las posibilidades económicas subvencionaremos los clubes para el mejor desarrollo de sus actividades.
● Fomentaremos los deportes autóctonos como la pelota valenciana, mejorando las instalaciones actuales con la dotación de pistas que tengan el material adecuado para a la buena práctica, así como la construcción de gradas para el público.
● Continuaremos impulsando el running con carreras solidarias y acuerdos con Alboraia para hacer la Ruta del Running.
● Revisaremos los precios de la Piscina Municipal.
SEGURIDAD CIUDADANA
● Velaremos por el buen funcionamiento de las actuaciones de nuestra Policía Local y promoveremos la vigilancia a pie por nuestras calles.
● Junto con las fuerzas de seguridad locales, efectuaremos campañas de sensibilización contra el acoso escolar y el consumo de drogas, de prevención de la violencia de género entre los escolares y para el uso responsable de las nuevas tecnologías.
● Fomentaremos la seguridad vial para escolares, la prevención de accidentes con productos pirotécnicos y el respeto a lo ajeno y los bienes municipales.
● Reforzar la vigilancia de la Policía Local en las entradas y salidas a los centros escolares ya el Instituto.
● Impulsaremos charlas que vayan orientadas a la prevención de estafas en los domicilios particulares y en los comercios, así como a la prevención de accidentes domésticos. ● Dotaremos al cuerpo de Protección Civil del municipio de mejor material y de un local adaptado para el trabajo y las reuniones, además de cursos de formación y dotación de equipos de comunicación.
FIESTAS
● Potenciaremos las fiestas con la ayuda y la implicación de los vecinos y colectivos, tanto en su diseño como en su realización.
● Daremos un mayor apoyo a los proyectos y actividades de las entidades y asociaciones culturales de nuestro municipio, por lo que realizaremos reuniones periódicas con ellas.
● Fomentaremos y daremos a conocer nuestras tradiciones.
● Propondremos que sean itinerantes los principales acontecimientos festivos y culturales, recorriendo sucesivamente las diferentes zonas de la población cada año.
● Promocionaremos nuestras fiestas activamente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
SOBRE LA ORGANIZACIÓN POLITICA DEL AYUNTAMIENTO
El grupo de gobierno estará compuesto por la persona que ostente la alcaldía y los / las concejales / as de todos los grupos que apoyan al gobierno municipal.
La alcaldía se compartirá entre PSPV Tavernes Blanques y la ACERT-Compromís, así como el resto de responsabilidades, creando cohesión en el equipo de gobierno, aunque no sea la misma fuerza política.
Durante el período que la alcaldía la ostente el PSPV Tavernes Blanques, la 1º Teniente Alcalde será de ACERT-Compromís y cuando la alcaldía la ostente y la ACERT-Compromís, la 1º Teniente Alcalde será del PSPV Tavernes Blanques.
El grupo de gobierno deberá encontrarse al menos quincenalmente: como mínimo, es decir una reunión mensual con todos los componentes y una reunión mensual con los portavoces, para coordinar la política municipal y preparar plenos y comisiones. En estas reuniones habrá un secretario de actas que dejará constancia de los acuerdos tomados.
Proponemos que la Junta de Gobierno local (JGL), en las proporciones que marca la ley, atendiendo a su representación dentro del equipo de gobierno, la integran: 3 PSPV Tavernes Blanques, 2 A.C.E.R.T.- Compromís.
La junta de Gobierno municipal se reuniría quincenalmente con carácter ordinario y cuando haga falta con carácter extraordinario.
Estamos dispuestos si es necesario, a establecer un régimen disciplinario interno para aquellos componentes del grupo de gobierno que se ausentan injustificadamente a los órganos de gobierno y para los concejales / as con delegaciones que hagan dejación de la dedicación a su área.
Se constituiría una comisión de seguimiento, no formada por concejales, para el control y seguimiento del programa y pacto municipal, para decidir sobre temas no contemplados en el pacto o para la resolución de conflictos que se puedan plantear. Su composición será equitativa entre las dos fuerzas políticas.
Los grupos municipales podrán contar con colaboradores, a los efectos de acceso a las dependencias municipales y ayuda a las tareas de los concejales. Su lugar de trabajo será el despacho del grupo municipal. Su nombramiento se haría oficial, no tendrían ninguna retribución y dejamos abierta la posibilidad de limitar su número, en proporción a la
composición de los grupos municipales.
SOBRE LOS CARGOS PÚBLICOS Y SU RETRIBUCIÓN
La alcaldía tendrá dedicación plena, para garantizar la atención necesaria de acuerdo a la responsabilidad que esta función exige. La agenda de sus funciones será pública, mostrando con plena transparencia del ejercicio de sus responsabilidades. Su régimen económico, será como hasta ahora, el salario (base + complementos) que tenga a su trabajo, repartido en 14 pagas. En caso de no ser asalariado o estar en el paro, un máximo de 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
La alcaldía asumiría aquellas áreas que requieren una dedicación plena, como son:
servicios municipales, hacienda y personal. Esta atribución se podrá modificar, según la configuración final de las áreas y su distribución.
La Alcaldesa hará una delegación de funciones a cada concejal / a para que pueda tener las competencias plenas dentro de su área. El resto de concejales del grupo de gobierno, cobrarán de acuerdo lo estipulado y con el cumplimiento de sus funciones proporcional a las retribuciones.
En caso de que algún concejal abandone el gobierno, se le retirará su delegación y su retribución y pasará cobrar por asistencias.
Los concejales de la oposición cobrarán por asistencias como hasta ahora. Una cantidad fija por comisión y otra por pleno, con la periodicidad que marca la ley (como mínimo).
LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y POLITICOS DE GOBIERNO
Asimismo se repartirá la representación en los órganos de representación supramunicipales:
EMSHI (PSPV Tavernes Blanques)
EMTRE (A.C.E.R.T.-Compromís)
Las comisiones informativas se agruparán como actualmente y su composición viene determinada por ley. La presidencia de cada una de las áreas recaerá en grupo político del gobierno municipal, de forma que todos se responsabilizan de su buen funcionamiento. Para asegurar la aprobación de los temas a debate y votación, la asistencia a estos órganos es inexcusable. Aquellos grupos que disponen de titulares y de suplentes, se organizarán internamente como es debido, para asegurar esta presencia.
Con la representación actual se acuerda tener un miembro por comisión y partido con voto ponderado (su voto equivale a los concejales que tiene el pleno)
Las comisiones informativas se realizarán la semana previa al pleno y el pleno se realizará a otra hora de la actual (fijada participativamente), facilitando la asistencia de la ciudadanía. Sin embargo, se acuerda el compromiso de grabar los plenos y colgarlos en la página web de del Ayuntamiento de Tavernes Blanques.
ÁREAS DE GESTIÓN
La Alcaldía
Personal, Hacienda, Urbanismo y expropiaciones, y Servicios Municipales.
PSOE
Cultura
Fiestas
Deportes Juventud
Mayores
Seguridad Ciudadana
Residuos sólidos urbanos y limpieza
Cementerio
A.C.E.R.T- COMPROMIS
Participación ciudadana y sociedad de la información
Promoción económica (Ocupación y Comercio)
Mujer
Servicios sociales
Educación
Promoción Lingüística
Parques y Jardines

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada