dimarts, 1 de març de 2011

Moció al Ple de Novembre de 2009


Els nombrosos escàndols polítics que han vist la llum en els darrers temps estan produint en la ciutadania desànim i escepticisme en les institucions i en les persones que ocupen els càrrecs públics.
Aquests fets degraden la democràcia, perjudiquen la credibilitat de les institucions i dels polítics i de les polítiques, alhora que criden a l’abstenció i no participació de la ciutadania en els assumptes públics.
És per això, que front a aquests fenòmens, la única resposta possible és el compromís ferm amb el bon funcionament de la democràcia, potenciant una gestió més honesta, més participativa i més transparent.      
A més, tampoc hem d’oblidar que la transparència democràtica és un clar indicador de maduresa política. Així doncs, amb l’objectiu de manifestar i garantir que els càrrecs públics no cerquen l’enriquiment personal i perquè creiem imprescindible defendre aquest model de democràcia fonamentada en els principis de transparència i informació  proposem al ple els següents ACORDS:
1.       Aplicant la Llei del Sòl del 28 de maig de 2007 i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 2 de juny, on s’aprova el text refundit respectiu, fer públics a la web i al tauler de l’ajuntament de forma “anyal” i “al final del mandat” els béns dels càrrecs públics, per a així comprovar l’evolució dels bens i garantir un control sobre el patrimoni dels responsables públics.
2.       Publicar la informació a la web, al tauler d’anuncis i en un especial del Carraixet de:
(a)    Les retribucions dels regidors i de les regidores amb i sense dedicació exclusiva de tots els partits polítics (especificant la compatibilitat en l’empresa privada o administració pública).
(b)   Les percepcions per plens, comissions informatives, etc dels regidors i regidores, així com de la freqüència d’aquests mensual o anyalment.
(c)    Les indemnitzacions per participació en organismes en representació la corporació local. de tots els organismes representatius tan de la corporació com per representació.
I alhora informar de la composició dels organismes i la funció que compleixen.
3.       Cercar mecanismes per a constituir tribunals d’oposicions integrats per tècnics d’altres corporacions per a garantir la pluralitat, la transparència i els processos objectius de selecció de personal.
4.       Redactar amb els representants de les diferents formacions polítiques un Estatut Municipal on es regulen aquests aspectes per tal de garantir a la ciutadania que es fixen les percepcions amb sensatesa i transparència.

Neus Sànchez i Expósito

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada